Woonstrijddag 29 juni

Kom naar de woonstrijddag. Lees hier de uitnodiging

De Socialisten organiseren en mobiliseren voor woonstrijd.

De woningnood groeit en de ooit voor doorbreking van de marktwerking opgerichte ‘woningbouwverenigingen’ zijn de afgelopen 40 jaar geleidelijk omgezet in commercieel functionerende ‘woningcorporaties’ die binnen het minst dure deel van de woningmarkt grotendeels marktconform werken. In steeds breder kring wordt erkend dat de ‘woningmarkt’ niet functioneert, en zeker niet voor mensen met en laag of modaal inkomen. Wij ondersteunen acties en initiatieven die deze situatie helpen doorbreken, zoals:

  • Onteigening van bouwgrond voor nieuwe woonwijken waardoor die sneller, gemakkelijker en goedkoper in het bezit van gemeenten komt. Bouwgrond voor huurwoningen moet in gemeenschapshanden zijn en kan worden uitgegeven in erfpacht. Projectontwikkelaars en grondspeculanten verliezen hun speelruimte.
  • Herstel van de bewonersdemocratie in de sociale huisvesting: de huurders zijn geen individuele klanten maar weer gezamenlijk de baas.
  • Geen verkoop van corporatiewoningen aan private beleggers of individuele bewoners; alleen maatschappelijk gebonden eigendom waarbij de bewoner na vertrek de woning tegen een vooraf vastgestelde prijs terug verkoopt aan de corporatie kan eventueel worden toegestaan.
  • Verbod op sloop van nog (eventueel na renovatie) bruikbare huurwoningen en gebouwen die omgezet kunnen worden in huurwoningen.
  • Eventuele periodieke huurverhogingen blijven beperkt tot de geldontwaarding en overeengekomen verbeteringen. Huurders hebben recht op weigering van de huurverhoging als onderhoud en kwaliteit van de huurwoning achterblijft.
  • Ongebruikte niet-woongebouwen worden verplicht ingezet voor verruiming van de huurwoningvoorraad, in het bijzonder voor groepen met de zwakste positie op de woningmarkt (jongeren, vluchtelingen, pas gescheiden mensen, projecten voor begeleid wonen, etc).