wie zijn De Socialisten?

Over ons

De Socialisten van start als nieuwe organisatie!

Op 25 september 2022 kwamen in Utrecht ruim 140 mensen uit alle delen van Nederland bijeen, afkomstig uit de socialistische jongerenorganisatie ROOD en andere groepen die niet langer welkom waren gebleken in de SP. Daar werd besloten tot een nieuw socialistisch initiatief. Ons doel is de strijd voor een socialistische toekomst nieuw leven in te blazen. Alleen deze strijd biedt een oplossing voor groeiende armoede, ongelijkheid, de ecologische crisis en de achterstelling in de positie van vrouwen.

En ook voor flexarbeid, voedselbanken, hernieuwde woningnood, tekortschietende studiefinanciering, uitdunning van het openbaar vervoer, groeiende vermogensverschillen en de verwachting dat jonge generaties het slechter zullen krijgen dan hun ouders. 

Socialisten willen de wereld veranderen en hebben daarvoor een plan. Socialisme is gericht op het bieden van een democratisch en solidair alternatief voor de onvoorspelbare en onverantwoordelijke markteconomie, in Nederland, Europa en de wereld.

Wij keren ons tegen de B.V. Nederland, die uitgaat van verdienmodellen voor private ondernemers in plaats van productie voor wat we nodig hebben in een voor ons allen leefbare samenleving. De kern van ons veranderstreven is dat fabrieken, banken, delfstoffen, transportbedrijven, publieke diensten, grond en huurwoningen gemeenschapsbezit worden. En dat werkers en gekozen volksvertegenwoordigingen samen beslissen over onze economie in plaats van op winst beluste kapitaalverschaffers. De strijd daarvoor is al lang geleden gestart, maar verwaarloosd geraakt. Wij willen deze strijd op volle kracht voortzetten.

De benodigde veranderingen komen er niet vanzelf. Die kunnen alleen door massale strijd worden afgedwongen. Onze strijd is verbonden met die van sociale bewegingen zoals de vakbonden, woonprotesten, klimaat-milieu-natuurbeweging, vrouwenbeweging,  migrantenorganisaties, ouderenbonden, patiëntenverenigingen, jongerengroepen, antiracismebeweging, LHBTI+-beweging, consumentenorganisaties, dierenwelzijnsbeweging, vredesbeweging, pressiegroepen voor internationale solidariteit en vele anderen. Het gaat om de strijd van emancipatiebewegingen voor het recht om in vrijheid en naar eigen inzicht te kunnen leven. In die strijd gaat het ook om een regering die los staat van belangenvertegenwoordigers van op winst gerichte ondernemingen. En om goede samenwerking met gelijkgezinden die dezelfde strijd voeren in de ons omringende landen.

Waarom is nu  dit nieuwe socialistische initiatief nodig? Links is de afgelopen 20 jaar versplinterd in groepen die slecht met elkaar samenwerken en het hoofddoel uit het oog verloren. Verschillende linkse partijen hebben meer oog voor een plekje op het pluche dan voor de bewegingen op straat. Het probleem is dat die uiteenlopende groepen niet streven naar het soort fundamentele systeemverandering dat nodig is om problemen als armoede, racisme, ecologische crisis, ongelijkheid en oorlog aan te pakken. Grote delen van links zijn bang voor risicovolle alternatieven, idealen, utopieën, voor radicale omwentelingen hier en internationaal. Ze hebben wel kritiek op uitwassen van het kapitalisme en willen dit hervormen. Verder gaan ze niet. En dat is niet voldoende om het kapitalisme af te schaffen.

Waar het ons om gaat kan je uitgebreider lezen in onze oproep ‘Samen voeren de we strijd voor een socialistische toekomst’. Er is nu een aanjager nodig om alles en iedereen die betere oplossingen zoekt samen in beweging te brengen. Juist de strijd voor het socialisme, vroeger de hoofdreden om linkse partijen op te richten en in stand te houden, wordt weer brandend actueel. Niet alleen voor de oude doelstellingen als democratie op de werkvloer en inkomensnivellering maar ook voor klimaatbescherming, antiracisme en emancipatie. Wij willen de over vele organisaties verspreide voorstanders van socialisme bijeenbrengen. Dat doen we met een democratische en pluriforme ledenorganisatie waarin de leden gezamenlijk de beslissingen nemen. En waarbinnen degenen die een ander standpunt hebben dan de meerderheid zich mogen organiseren. Die toespitsing van links op een socialistische democratie verdient voortzetting. Als wij het niet doen doet niemand het.

Koersdocument

Op de eerste Socialistenconferentie op 25 september hebben we een koersdocument aangenomen dat uiteenzet hoe wij toewerken naar de lancering van een partij. Het is hier te lezen.

Deel jij onze visie? Word dan lid!

Onze voorzitter

Onze voorzitter is Basten Jager. Basten komt uit Utrecht en is sinds 2020 actief in de linkse beweging. De coronacrisis, waar de klassenverschillen uitvergroot werden, was voor hem het omslagpunt om zich in te zetten voor het socialisme. Dat deed hij eerst bij ROOD, Socialistische Jongeren en nu als voorzitter van De Socialisten.

“De huidige klassenmaatschappij is een onhoudbaar systeem dat afhankelijk is van uitbuiting en onderwerping. Als arbeidersklasse moeten we hier een vuist tegen maken. Dit kan niet anders dan de arbeidersklasse te organiseren in allerlei organisaties, van huurdersorganisaties tot vakbeweging!“


Basten Jager

Voorzitter