Utrecht

Ondersteuningsverklaring

Om deel te kunnen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart heeft de vereniging Socialisten Utrecht zo veel mogelijk ondersteuningsverklaringen nodig. Daarom aan jullie de vraag om zelf, maar ook vrienden, buren, collega’s, mede-studenten die in de gemeente Utrecht ingeschreven staan te vragen om voor ons met een ondersteuningsverklaring te steunen.

Hoe gaat dat in z’n werk?

Onder deze pagina vind je het formulier H4 Ondersteuningsverklaring

De volgende stappen zijn hierbij van belang:

  • Uitprinten van dit document
  • Ga met dit document (zonder dat je iets hebt ingevuld) naar het Stadskantoor op het Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht. Neem een ID-document (ID-kaart, paspoort, rijbewijs) mee.
  • Meld je bij de receptie met de mededeling dat je een ondersteuningsverklaring wilt tekenen
  • Je krijgt dan een nummer voor wachtruimte B
  • Pas bij de balie vul je het formulier in en onderteken je het
  • Je krijgt het formulier terug, met ondertekening en een stempel van de gemeente
  • Scan dit ondertekende formulier en stuur het naar utrecht@socialisten.org

Lukt het niet om het formulier op te sturen neem dan contact met ons op! De secretaris van Socialisten Utrecht werkt op Utrecht Centraal, dus aarzel niet om te bellen: 06-81082068, mogelijk is hij aan het werk.

Download hier de ondersteuningsverklaring:

Concept_H4_Ondersteuningsverklaring_GR2022_Utrecht_SocialistenUtrecht

___________________

Eerdere berichten…

Nieuwe vereniging Socialisten Utrecht doet mee met verkiezingen in maart

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst hebben 39 politiek ervaren mensen uit Utrecht de vereniging Socialisten Utrecht opgericht. De groep heeft als doel de verbinding te leggen tussen verschillende sociale bewegingen. Niet alleen hebben de leden een eerste bestuur gekozen, ook is de kandidatenlijst vastgesteld met 29 mensen voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van 14-16 maart 2022. 

Beweging

Socialisten Utrecht is een beweging die de verschillende linkse en sociale politieke groeperingen in Utrecht samenbrengt en de krachten bundelt. De leden van de beweging zijn al actief (geweest) bij diverse organisaties, zoals het Woonprotest, de vakbeweging, de klimaatbeweging en rond anti-racisme. Daarnaast brengt de vereniging ook (oud-)leden van diverse politieke partijen samen, waaronder ook een groot aantal leden van de SP. Tijdens de vergadering werd het belang benadrukt van een politieke lijn waarbij besluitvorming niet het einde van de discussie betekent. Socialisten Utrecht is een beweging die ruimte biedt aan minderheidsstandpunten en verschillen van mening en democratie hoog in het vaandel heeft.

Gemeenteraadsverkiezingen

De vereniging is er in korte tijd in geslaagd een overtuigende lijst met ervaren en betrokken kandidaten samen te stellen, waarop een mensen met een divers pluimage zich verenigen: jong en oud, diverse culturele achtergronden en dito activisme. Als lijsttrekker hebben de leden gekozen voor Floris Boudens, die in juli 2021 werd verkozen als de lijsttrekker van SP Utrecht en later werd geroyeerd door de SP omdat hij ook lid was van de socialistische jongerenorganisatie ROOD. Boudens werd ook bekend om zijn rol als klokkenluider die de hoge reiskostendeclaraties van de Universiteitsvoorzitter aan de kaak stelde. De top-vijf bestaat verder uit Michel Eggermont, Julia van der Burg, Agata Troost en Bart Lanen. Een deel van de kandidaten stond eerder op de lijst voor de SP, waar de afgelopen periode commotie is ontstaan.

Verbinden van raad en straat

Hoewel het doel van de nieuwe vereniging niet louter deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen is, hoopt ze met een of meerdere zetels in de raad wel een stem te kunnen geven aan de lokale initiatieven, socialistische en activistische bewegingen in Utrecht. Het verder uitbouwen en opleiden van een linkse beweging gebeurt onder leiding van een zevenkoppig bestuur dat eveneens is gekozen op 8 januari 2022. De komende tijd zal de nadruk naast de verkiezingscampagne ook liggen op de verdere uitbouw van de vereniging en ledenwerving binnen Utrecht en omstreken.

Geïnteresseerden kunnen zich melden via www.socialisten.org/utrecht en e-mailen met utrecht@socialisten.org.

Kandidatenlijst voor GR2022 Socialisten Utrecht 1. Floris Boudens 2. Michel Eggermont 3. Julia van der Burg 4. Agata Troost 5. Bart Lanen 6. Sara Niknam 7. Luciën Greefkes 8. Basten Jager 9. Janne van den Bosch 10. Freek Verheul 11. Jona Duran 12. Charita Visser 13. Sjarrel Massop 14. Robin de Rooij 15. Julius Maximus 16. Gus Ootjers 17. Splinter Suidman 18. Dana Seggev 19. Aimane Chakiri 20. Mitchel van den Berg 21. Joana Zandee 22. Tim Platenkamp 23. Bernd Schouten 24. Monika Góra 25. Austin Ellinor 26. David Leefsma 27. Yosé Höhne Sparborth 28. Gerard van Os 29. Rietje Borm
Kandidatenlijst van Socialisten Utrecht voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Oproep ledenvergadering Socialisten Utrecht – 8 januari 2022

Op 21 december is de tweede bijeenkomst van het Eenheidsinitiatief Socialisten in Utrecht georganiseerd. Ongeveer 30 mensen waren aanwezig. Op deze bijeenkomst zijn een aantal voorstellen besproken en aangenomen.

Het belangrijkste besluit dat we genomen hebben is dat we de vereniging Socialisten Utrecht willen opbouwen en dat we op 8 januari 2022 het eerste bestuur van deze vereniging willen kiezen.

We willen je daarom vragen het Google-formulier “Lidmaatschapsaanvraag Socialisten Utrecht” in te vullen. Daarnaast zijn we op zoek naar mensen die zich verkiesbaar willen stellen voor het bestuur van Socialisten Utrecht.

Daarnaast willen we op 8 januari 2022 het besluit nemen of we met de lijst Socialisten Utrecht aan de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 willen deelnemen. Een van de voorwaarden is dat we met een goede kandidatenlijst kunnen komen. Indien we besluiten aan de verkiezingen mee te doen zullen we ook moeten besluiten tot een kandidatenlijst.

Op 21 december zijn Julia van der Burg, Splinter Suidman en Floris Boudens aangewezen als kandidatencommissie die op 8 januari met een voorstel voor de kandidatenlijst zullen komen.

Deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen geen doel op zich. Alleen als we daarnaast ook andere activiteiten kunnen ontplooien heeft deelname aan verkiezingen zin. We zijn daarom erg benieuwd naar waar mensen mee aan de slag zouden willen.

Op 4 januari 2022 willen we ter voorbereiding van de ledenvergadering van 8 januari een volgende mail sturen. We willen daarom de mensen die zich verkiesbaar willen stellen voor het bestuur van de vereniging, mensen die op de kandidatenlijst zouden willen staan en mensen die zich willen bezighouden met andere activiteiten willen vragen om voor 4 januari 2022 een mail te sturen naar utrecht@socialisten.org. De mensen die zich verkiesbaar stellen voor het bestuur willen we vragen een kort stukje te schrijven over hoe zij de ontwikkeling van Socialisten Utrecht voor zich zien en wat zij belangrijk vinden. Alle functies voor het bestuur zijn verkiesbaar: voorzitter, secretaris/penningmeester en algemeen bestuursleden.

Tot slot wensen we jullie een goed uiteinde van het jaar en een strijdbaar 2022, waarin we als Socialisten in Utrecht de onderlinge samenwerking essentieel achten en we bouwen aan een Democratisch en Socialistisch perspectief.


Verslag eenheidsinitiatief socialisten Utrecht

Op dinsdag 7 december 2021 kwamen ruim veertig socialisten uit Utrecht online bijeen. We bespraken de situatie in de SP-afdeling Utrecht en andere afdelingen in de provincie. Daarna ging het over de toekomst voor socialisten in Utrecht met als uitgangspunt een democratisch en socialistisch perspectief.

Wat is er gebeurd?

De bijeenkomst werd ingeleid door Michel Eggermont, geroyeerde SP’er, Provinciale Statenlid namens de SP en hét gezicht van de SP in Utrecht. Deze bijeenkomst is georganiseerd als vervolg op de spoed-ALV van 24 oktober, toen de landelijke SP voorbereidingen trof om de socialisten in Utrecht te splitsen. Drie vragen stonden centraal: wat is er gebeurd, wat gaan we doen, en hoe zorgen we dat er geen splitsing tussen socialisten in Utrecht ontstaat?

De gebeurtenissen sinds de ledenvergadering van 24 oktober van SP-afdeling Utrecht werden samengevat. Ruim veertig leden werden geroyeerd uit de SP vanwege vermeend lidmaatschap van ROOD of het Marxistisch Forum, organisaties die de partijraad als politieke partij had aangemerkt. Negen van die royementen vielen in de afdeling Utrecht, waaronder het royement van de gekozen lijsttrekker Floris Boudens. Dat kwam bovenop de twee leden in Utrecht die in 2020 geroyeerd waren wegens lidmaatschap van het Communistisch Platform.

De ledenvergadering van 24 oktober had uitgesproken dat leden die om bovenstaande redenen geroyeerd zouden worden, in Utrecht bij de afdeling betrokken zouden blijven, in eventuele functies waarvoor zij gekozen waren. Het afdelingsbestuur trad hierop de volgende dag af: het besluit uitvoeren zou waarschijnlijk een schorsing van het afdelingsbestuur betekenen, als zij het niet uitvoerde zou een meerderheidsbesluit van de afdeling genegeerd worden.

Het partijbestuur stelde daarop een commissie ‘van goede diensten’ aan die in Utrecht orde op zaken moest stellen. De toegang tot het ledenbestand en de mail werd het inmiddels demissionaire afdelingsbestuur ontzegd.

Het afdelingsbestuur nam de organisatie van de volgende ledenvergadering van 12 november op zich, die in het teken zou staan van de gemeenteraadsverkiezingen. De commissie wilde de organisatie echter overnemen en organiseerde een online vergadering op hetzelfde moment. De SP-leiding zette het landelijke belteam in om inactieve leden op te roepen naar de online vergadering te komen. Het zalencentrum waar het afdelingsbestuur de vergadering wilde houden werd onder druk gezet door de SP-top om de afspraak te annuleren, en het zalencentrum zwichtte.

De machtsgreep van de landelijke SP in Utrecht was dus geslaagd. Op de online vergadering had de commissie de touwtjes in handen en konden geroyeerde leden makkelijk geweerd worden. Het was duidelijk dat de commissie lak had aan de meerderheidsbesluiten van de afdeling, zoals het besluit om geroyeerden te blijven betrekken. Door leden werden verschillende ordevoorstellen ingediend, maar de commissie deelde bij monde van Paulus Jansen mee dat daarover niet gestemd zou worden, omdat hij ordevoorstellen bij de SP nooit zou hebben meegemaakt. Uiteindelijk werd de commissie bij motie gesteund door een meerderheid van de aanwezigen nadat zij duidelijk had gemaakt: het is kiezen tussen steun aan de commissie en een schorsing van de afdeling.

Andere afdelingen

De bijeenkomst vervolgde met Julia van der Burg (voormalig contactpersoon van ROOD Utrecht en lid van het afdelingsbestuur) over de ontwikkelingen elders in het land. In Zaanstad is de fractievoorzitter van de SP geroyeerd en gaat de fractie door onder de naam ‘De Socialisten’. In Rotterdam is het afdelingsbestuur door het partijbestuur geschorst en is ook een commissie ‘van goede diensten’ aangesteld omdat de afdeling weigerde om geroyeerde leden van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen te halen. Er worden voorbereidingen getroffen om mee te doen aan de verkiezingen met een onafhankelijke lijst waarop zowel geroyeerde als niet geroyeerde SP’ers kunnen staan. In Amsterdam is een deel van het afdelingsbestuur afgetreden.

Samen met kameraden uit andere afdelingen is een statement geschreven voor een democratisch en socialistisch perspectief. Er wordt gekeken naar landelijke organisatie en communicatie tussen de verschillende lokale initiatieven.

Discussie over gebeurtenissen

Daarna volgde discussie. Er werd geïnformeerd of de geroyeerden bezig zijn met een juridische procedure om de royementen terug te draaien. De geroyeerden lieten weten eerst de interne beroepsprocedure van de SP te doorlopen, omdat dit nodig is voordat juridische stappen kunnen worden gezet. Sommigen zagen weinig heil in de juridische weg: een rechter is terughoudend in interne zaken van een politieke partij. Bovendien is het niet de rechter, maar andere SP’ers die overtuigd moeten worden.

Wat gaan we doen?

Het tweede gedeelte van de bijeenkomst stond in het teken van een toekomstperspectief voor socialisten in Utrecht. Het lijkt er op dit moment niet op dat de commissie van goede diensten de wil heeft om eenheid van socialisten voor elkaar te krijgen, en om een kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen te presenteren die gedragen wordt door de meerderheid van de actieve socialisten. Ook de dagelijkse politiek rond bijvoorbeeld het Woonprotest, Voor14 en verscheidene buurtacties moet doorgaan. De vraag was: hoe zetten we dit voort met geroyeerden en niet-geroyeerden?

Een aantal kameraden riep op tot het bouwen van een organisatie in de vorm van een vereniging met een ledenstructuur en een bestuur dat politieke activiteiten organiseert. Hierin zouden alle socialisten in Utrecht welkom zijn, dus zowel SP’ers als geroyeerde SP’ers. Sommigen vreesden voor nog meer royementen omdat de SP-top een dergelijke organisatie als politieke partij zou zien. Hierop werd gereageerd dat de SP-leiding met niets genoegen neemt: ook als we ons best doen om geen formeel lidmaatschap te hebben zal het partijbestuur mensen royeren. Dit was immers ook het geval bij Marxistisch Forum, dat geen lidmaatschapsstructuur kent.

Er was overeenstemming dat deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen geen doel op zich is, maar slechts een middel om campagne te voeren voor socialistische politieke ideeën. De insteek van deelname aan de verkiezingen moet zijn om een socialistisch geluid te laten horen, niet omdat we per se een raadszetel willen. Wel worden voorbereidingen getroffen om deelname aan de verkiezingen niet onmogelijk te maken, zoals het opzetten van een vereniging en registratie bij de gemeente. Over daadwerkelijke deelname wordt later verder gediscussieerd en besloten.

Kameraden riepen op om richting de SP geen sektarische houding te hebben: het uitgangspunt is eenheid tussen socialisten binnen en (gedwongen) buiten de SP. Het liefst dus ook met een gezamenlijke lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Over het opzetten van een landelijke partij was meer onenigheid. Een aantal kameraden betoogde dat zoiets op dit moment opportuun zou zijn. Anderen benadrukten dat op dit moment een nieuwe landelijk organisatie op hoogstens honderd tot honderdvijftig leden zou kunnen rekenen, wat voor socialisten niet genoeg is voor een partij, en dat ook gekeken moet worden naar SP-afdelingen waar het partijbestuur nog niet bezig is met het splitsen van socialisten.

Conclusie

Na een goede discussie is besloten om de coördinatie voor de volgende bijeenkomst neer te leggen bij het oude afdelingsbestuur. Om een deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen met een eenheidslijst niet onmogelijk te maken wordt een vereniging opgericht en geregistreerd bij de gemeente.

Op 12 december is er een landelijke bijeenkomst en op 21 december is de volgende bijeenkomst voor socialisten in Utrecht.

 

 Oproep voor een eenheidsinitiatief voor Socialisten in Utrecht

De socialistische beweging is in crisis. Door controledrang van het partijbestuur zijn het afgelopen jaar tientallen actieve leden van de SP geroyeerd. In Utrecht zijn de gevolgen hiervan groot. In totaal zijn elf van de meest actieve leden, die de afdeling de laatste jaren grotendeels draaiende hielden, geroyeerd. Meer royementen zijn niet uit te sluiten. Ook is het afdelingsbestuur, dat demissionair door wilde met de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen, buiten spel gezet.Daarom is het nu van het grootste belang om aan socialisten in Utrecht perspectief te bieden.

 

Perspectief bieden willen we met deze oproep doen. Het is onze overtuiging dat de belangrijkste manier om uit deze crisis te komen is, dat we er alles aan doen om socialisten bij elkaar te houden. Geroyeerde SP-leden en niet-geroyeerde SP-leden, geroyeerde ROOD-leden en niet-geroyeerde ROOD-leden. Leden actief bij de Woonopstand, bij Voor14, in de vakbeweging, in buurtcomités, de studentenbeweging, bij klimaatacties, bij anti-racisme acties. Want het politieke werk gaat door en het politieke werk kunnen we het beste doen door ons te organiseren en anderen te betrekken, te motiveren, te mobiliseren en met elkaar in discussie te gaan.

 

Als politieke basis willen we het concept-verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad gebruiken. Hier heeft de programmacommissie van de SP afdeling de afgelopen maanden veel tijd en moeite in gestoken en dit programma had op de geannuleerde ledenvergadering van 12 november besproken moeten worden.

 

Op dinsdag 7 december willen we om 19.30 uur op Zoom bijeenkomen met zoveel mogelijk (al dan niet geroyeerde of vertrokken) SP- en ROOD-leden om dit eenheidsinitiatief te bespreken en welke activiteiten we de komende tijd kunnen ondernemen, zodat het politieke werk door blijft gaan. Voor een uitgebreide discussie over deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen en in welke vorm is het naar ons idee te vroeg, al zullen we wellicht wel enkele besluiten moeten nemen om deelname niet onmogelijk te maken. Omdat wij verwachten dat op 7 december de huidige coronamaatregelen nog steeds van kracht zijn vergaderen we via ZOOM.

 

We willen jullie vragen om deze oproep onder zoveel mogelijk actieve socialisten in Utrecht te verspreiden, want we hebben geen toegang meer tot de ledenadministratie. Maar onze kracht als actieve socialisten is natuurlijk ook dat we elkaar kennen, dat we onszelf kunnen organiseren.

 

Je kunt je opgeven voor dit eenheidsinitiatief voor Socialisten in Utrecht het volgende formulier: https://forms.gle/kL2JpNzFQ3JcNSQ19

 

Of via Basten Jager, contactpersoon van ROOD Utrecht, basten.jager@gmail.com,

of Michel Eggermont, oud organisatiesecretaris SP Utrecht, m.e.j.eggermont@gmail.com of 06-81082068.

We sturen je dan de ZOOM-link.

 

Dinsdag 7 december, 19:30 uur, via ZOOM