Wijzigingsvoorstellen

De termijn voor het insturen van wijzigingsvoorstellen is voorbij. In totaal zijn er 59 wijzigingsvoorstellen en 4 moties ingediend. Wijzigingsvoorstellen en Moties kunnen nog wel worden ondersteund.

LET OP. Als je wil ondersteunen, eerst het schuifje openklikken, dan komen er velden te voorschijn waarin je je gegevens kan invullen. Dus niet enkel op submit drukken, dan kunnen we niet toevoegen wie ondersteund heeft.

Ook zijn er twee ordevoorstellen ingediend

De redactiecommissie is voornemens de volgende wijzigingsvoorstellen over te nemen:
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-5
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-6
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-8
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-9
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-27
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-30
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-31
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-32
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-33
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-39
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-40
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-41
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-42
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-43
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-44
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-45
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-48
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-49
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-51
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-53
Naar de mening van de redactiecommissie gaat het in deze gevallen om spellings/grammaticale verbeteringen. Indien iemand toch discussie/stemming wil over één van deze voorstellen willen we jullie vragen een mail te sturen naar contact@socialisten.org. Zo kunnen we, met een ordevoorstel aan het begin van de conferentie deze wijzigingsvoorstellen al dan niet buiten de discussie houden.

Bij de betreffende wijzigingsvoorstellen staat: de redactiecommissie is voornemens dit wijzigingsvoorstel over te nemen.


Ingediende wijzigingsvoorstellen:

Ordevoorstel 1:

Indieners: Gerardus Hordings en Walter Rikhof
Voorstel:
De conferentie van Socialisten.org voor de eerste keer bijeen op 25 september 2022,

overwegende

 • dat een stuk over onze doelstellingen een publicitair gevoelig document is dat haar gedachtegoed helder verwoordt en zowel twijfelaars als politieke tegenvoeters moet kunnen overtuigen,
 • dat politieke analyses niet thuis horen in de doelstellingen, maar in een ‘Inleiding op de doelstellingen’,
 • dat die politieke analyses geen mensen, zoals kapitalisten, diskwalificeert, maar dat het de systeemfouten van onze kapitalistisch, neoliberaal ingerichte samenleving bloot legt, waarbij het kort, helder en overtuigend uitlegt waarom socialisme mensen niet of minder zal doen lijden, c.q. waarom wij een socialistische samenleving verkiezen boven het puin dat de politieke macht van de afgelopen decennia heeft veroorzaakt,
 • dat onder ‘Doelstellingen’ alleen onze doelstellingen op een overtuigende wijze moeten zijn beschreven,
 • dat het Nederlands, waarin het stuk geschreven wordt, geen fouten mag bevatten en goed leesbaar moet zijn onder meer door het ontbreken van interne tegenstrijdigheden en dat elke zin in zijn context ‘waar’ moet zijn,

constateert

 • dat de definitieve tekst aangaande de doelstellingen niet voldoet aan deze eisen en
 • dat dit met amendementen niet op te lossen is,

besluit

 • deze conferentie ‘deel I. Onze doelstellingen’ niet vast te stellen en besluit eventueel wel de ingediende amendementen te behandelen
 • draagt de redactiecommissie op, op de eerstvolgende algemene bijeenkomst van Socialisten.org ter vaststelling een geheel nieuw stuk ‘deel I. Onze doelstellingen’ te (doen) produceren dat op basis van hetzelfde gedachtegoed voldoet aan de in de overweging genoemde verwachtingen

Toelichting
Voor de concepttekst hadden we al een reeks tekst-verbeterpunten doen toekomen. De definitieve tekst is jammer genoeg nòg beroerder uitgevallen dan het eerste concept, naar onze mening.
Voorbeelden daarvan, zonder volledig te zijn:

 • Pagina 6 van regel 10 t/m 28 is 18 regels analyse zonder doelstelling
 • De gehele tweede helft van paragraaf 2 gaat niet over klassenbelangen maar over achterstelling van bepaalde groepen van mensen in de samenleving.
 • Pagina 6 regel 39 t/m pagina 7 regel 16 is een analyse en geen doelstelling
 • Pagina 6. Regel 40: Niet “Socialisten willen de wereld veranderen en hebben daarvoor een plan”. Ik, Gerardus, ben al 45 jaar socialist maar ik heb geen plan, dus die zin is echt niet juist. Toch heeft de redactie welbewust, want al eerder door ons op deze schrijffout gewezen, volhard in deze onware zin. Jullie bedoelen misschien “Wij willen de wereld veranderen en hebben daarvoor een plan” of jullie schatten socialisten zoals ik te hoog in (waarvoor in dat geval mijn oprechte dank, maar we moeten dat toch recht zetten: ik heb echt geen plan).
 • Onder paragraaf 4 discutabele punten van aandacht Postbezorging versus bijvoorbeeld thuiszorg, kinderopvang, waterbedrijven, elektriciteitsvoorziening. etc. Halstarrig houdt de redactie in deze tijd van digitale communicatie vol dat nou net de postbezorging als voorbeeld genomen wordt van een bedrijf dat terug onder democratische parlemaintaire controle moet komen. Uit de cursus ‘Hoe schiet ik in mijn eigen voet?’
 • Veilig betalingsverkeer van loonafhankelijke en uitkeringsgerechtigden. Is onveilig betalingsverkeer prima voor de rest van de bevolking?
 • Het Britse voorbeeld is volstrekt niet relevant. Het kan gelezen worden als of de Britse gezondheidszorg goed georganiseerd is maar dat is verre van waar.
 • Pag 7  regel 36 t/m pag 8 regel 2 is een analyse en geen doelstelling
 • Pag 8 regel 1: Het is te hopen dat bedoeld wordt dat werkers in overheidsdienst alleen invloed op hun werkomstandigheden zouden moeten hebben. Zij dienen toch inhoudelijk uit te voeren wat de democratisch gekozen volksvertegenwoordiging opdraagt?!? Of willen we complete chaos?
 • Pag 8 regel 12 t/m 15 “de groei die het…… tegen te laag loon” Hoort toch niet onder ecologie of leg uit waarom dit onder het kopje ecologie staat; wij zijn heel benieuwd. Zonder die uitleg is dit tenenkrommend.
 • Pag 8 regel 39 “ …. Belangrijke taak voor ons.” 
 • Pag 8 regel 40 Wij streven naar eenheid van ……..
 • Pag 9 regel 23 “Socialisten verzetten zich tegen oorlogsdreiging, oorlogsvoorbereiding en wapenhandel.”  Onze conclusie is dat socialisten zich niet verzetten tegen oorlogsvoering! Oftewel, stel uzelf bij het opstellen van zo’n belangrijke tekst in de positie van de meest kwaadwillenden. Wanneer we tussen de regels door moeten lezen wat u bedoelt in een basistekst voor dit uitstekende initiatief gaat dat tegen ons werken. Zo maken we onszelf belachelijk.

Ordevoorstel 2

Indiener: redactiecommissie
Voorstel:
De conferentie van Socialisten.org, bijeen op 25 september te Utrecht

Overwegende dat:

 • Het bij een deel van de wijzigingsvoorstellen slechts gaat om spellings- of grammaticale verbeteringen;
 • De discussie op de conferentie zoveel mogelijk gevoerd moet worden over inhoudelijke verschillen van mening;

Constaterende dat:

 • Geen van de deelnemers bezwaar heeft gemaakt op het voornemen om de wijzigingsvoorstellen 5, 6, 8, 9, 27, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 51, en 53 over te nemen

Besluit

 • De wijzigingsvoorstellen 5, 6, 8, 9, 27, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 51, en 53 over te nemen;
 • Bij de discussie op de conferentie deze wijzigingsvoorstellen te beschouwen als onderdeel van de oorspronkelijk ingediende teksten;

Toelichting:
Dit ordevoorstel kan wijzigen als er deelnemers zijn die bezwaar hebben tegen het overnemen van één van de bovengenoemde wijzigingsvoorstellen


Wijzigingsvoorstellen op de teksten:

Pagina 6, regel 4 tot pagina 19, regel 36
Indiener: Communistisch Platform
Ondersteund door: Bram Hoffland, Mark de Bokx
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-26
Oorspronkelijke tekst:
partij/partijen/voorkeurspartij/arbeiderspartij
Wijzigingsvoorstel:
Pagina 6, regel 1: wijzig ‘partij’ in ‘vereniging’
Pagina 6, regel 2: wijzig ‘partij’ in ‘vereniging’
Pagina 6, regel 4: wijzig ‘partij’ in ‘vereniging’
Pagina 6, regel 5: wijzig ‘partij’ in ‘vereniging’
Pagina 6, regel 7: wijzig ‘partij’ in ‘vereniging’ (beide keren)
Pagina 6, regel 12: wijzig ‘partijen’ in ‘organisaties’
Pagina 6, regel 17: wijzig ‘partijen’ in ‘organisaties’
Pagina 6, regel 24: wijzig ‘partijen’ in ‘organisaties’
Pagina 6, regel 33: wijzig ‘partijen’ in ‘organisaties’
Pagina 6, regel 33: wijzig ‘arbeiderspartij’ in ‘arbeidersorganisatie’
Pagina 9, regel 38: wijzig ‘voorkeurspartij’ in ‘voorkeursorganisatie’
Pagina 9, regel 39: wijzig ‘partijen’ in ‘organisaties’ (beide keren)
Pagina 16, regel 2: wijzig ‘partij’ in ‘vereniging’
Pagina 16, regel 26: wijzig ‘partij’ in ‘vereniging’
Pagina 16, regel 27: wijzig ‘partij’ in ‘vereniging’
Pagina 16, regel 33: wijzig ‘partij’ in ‘vereniging’
Pagina 17, regel 28: wijzig ‘partij’ in ‘vereniging’
Pagina 18, regel 37: wijzig ‘partij’ in ‘vereniging’
Pagina 18, regel 37: wijzig ‘partij’ in ‘vereniging’
Pagina 18, regel 42: wijzig ‘partij’ in ‘vereniging’
Pagina 19, regel 36: wijzig ‘partij’ in ‘vereniging’
Toelichting:
Zoals in de oorspronkelijke inbreng van CP staat uitgelegd, pleit CP er niet voor om nu al een partij te worden. Dit punt verdient in aanvulling op onze beantwoording van vraag 1 nadere toelichting, aangezien het als belangrijk meningsverschil wordt aangeduid in de inleiding van de bundeling en om te voorkomen dat er misverstanden ontstaan over waarom we hier voor pleiten. De voornaamste reden dat we van mening zijn dat De Socialisten op dit moment nog geen partij moet worden, is dat er op dit moment onvoldoende basis is voor eenheid tussen de deelnemers aan dit samenwerkingsproject om gezamenlijk met een concreet en volledig programma te kunnen komen. Ten minste niet zonder dat het project ofwel onmiddellijk uit elkaar valt doordat grote delen van de leden zich niet achter punten die voor hen onoverkomelijk zijn willen scharen, ofwel doordat het programma juist zo vaag wordt gehouden en deze moeilijke discussies verhult, dat deze meningsverschillen niet worden besproken en het project op een later tijdstip, wanneer ze onvermijdelijk aan de orde komen, eveneens uit elkaar valt.
Dit neemt niet weg dat we op termijn naar een partij toe willen werken. Daarom pleiten we er wel voor dat De Socialisten op dit moment een vereniging moet worden, met leden en besluitvormstructuren waarin de verschillende groeperingen en individuen die er deel van uitmaken vertegenwoordigd zijn. De basis voor eenheid vinden we op een beperkt aantal basispunten waar iedereen zich in kan vinden, zoals eerder toegelicht in ons antwoord op vraag 1. 
CP wil zich inzetten voor eenheid op basis van de punten: onafhankelijke organisatie van de arbeidersklasse; radicale democratie; sociale revolutie; en internationalisme, op basis waarvan een kort, beperkt programma gevormd kan worden. Punten waarop we momenteel geen eenheid kunnen vinden, kunnen we dan buiten De Socialisten en binnen onze eigen organisaties oppakken.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 26
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 6, regel 4 tot 28
Indiener: Communistisch Platform
Ondersteund door: Mark de Bokx, Olaf Kemerink
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-10
Oorspronkelijke tekst:
Wij zijn niet de eerste of enige partij van links in Nederland. Ons bestaan als zelfstandige partij is geen doel maar middel. Veel mensen zien een partij als alleen een vereniging die aan verkiezingen deelneemt en mensen aanlevert voor de uitvoerende macht. In onze opvatting is een partij veel meer dan alleen die parlementaire kant. Onder partij verstaan wij ook meer dan een ontmoetingsplek voor activisten of een uitvalsbasis voor mensen met linkse opvattingen. Het gaat ons om een op de toekomst gerichte alomvattende organisatie die een project van machtswisseling en maatschappijverandering als doel heeft. De strijd voor het socialisme is al anderhalve eeuw aan de gang, op wereldschaal en in Nederland.
Van de vele partijen die hier met dat doel werden opgericht kregen achtereenvolgens SDB, SDAP, CPN, RSAP, PSP en SP voldoende kiezersbijval om door te dringen tot in het parlement.
Als verse ‘laatkomer’ hebben we de plicht steeds te laten zien wat wij extra kunnen bijdragen aan de linkse beweging. Anderen aan de linkerzijde zijn in de loop van de tijd uiteengevallen in vele partijen met elk een eigen geschiedenis, eigen kenmerken, eigen aandachtspunten en eigen doelgroepen. Wij komen ze niet in de weg lopen. Zij doen vaak nuttige voorstellen die wij graag ondersteunen. Wij zijn tegenstanders van sektarisme en vinden het is belangrijk dat links samen stappen vooruit zet.
Wat die anderen niet, niet meer of nog niet doen is het doelgericht werken aan de overgang van kapitalisme naar een radicaal andere sociaal-economische ordening, een waarin de economie onder democratische controle staat: socialisme. Voor opeenvolgende Nederlandse partijen was die transitie de belangrijkste reden voor hun oprichting en voortbestaan. Na 2000 is zo’n inzet echter geleidelijk steeds meer gaan ontbreken. Die toespitsing op socialisme verdient voortzetting. Ons bestaansrecht ontlenen we eraan dat die plaats nu vacant is. Als wij het niet doen doet niemand het. Daarom maken wij daarmee een nieuwe start.
Wijzigingsvoorstel:
Wij zijn niet de eerste of enige vereniging van links in Nederland. Ons bestaan als zelfstandige vereniging is dan ook geen doel maar een middel om de huidige situatie waar wij als links in zitten te doorbreken. De strijd voor het socialisme is al anderhalve eeuw aan de gang, op wereldschaal en in Nederland. Anderen aan de linkerzijde zijn in de loop van de tijd uiteengevallen in vele organisaties, met elk een eigen geschiedenis, eigen kenmerken, eigen aandachtspunten en eigen doelgroepen. Wij komen ze niet in de weg lopen. Zij doen vaak nuttige voorstellen die wij graag ondersteunen. Wij zijn tegenstanders van sektarisme en vinden het belangrijk dat links samen stappen vooruit zet. Wat die
anderen echter niet, niet meer of niet effectief doen of kunnen doen is het doelgericht werken aan de overgang van kapitalisme naar een radicaal andere sociaal-economische ordening, één waarin de economie onder democratische controle staat: socialisme. Er is daarom een op de toekomst gerichte, alomvattende organisatie nodig die machtswisseling en maatschappijverandering als doel heeft. De bedoeling is om eenheid te smeden tussen de verschillende groepen en deelnemers waaruit de Socialisten bestaat, op basis van die punten waar wij op dit moment gezamenlijk eenheid op kunnen vinden. Dit doen we door het ontwikkelen van een gezamenlijke politieke werking in afdelingen, in de sociale bewegingen en in de vakbond. Een dergelijke formatie zou de potentie hebben tot het
ontwikkelen van een daadwerkelijke massapartij die de impasse op links kan doorbreken.
Toelichting:
Zoals in de oorspronkelijke inbreng van CP staat uitgelegd, pleit CP er niet voor om nu al een partij te worden. Dit punt verdient in aanvulling op onze beantwoording van vraag 1 nadere toelichting, aangezien het als belangrijk meningsverschil wordt aangeduid in de inleiding van de bundeling en om te voorkomen dat er misverstanden ontstaan over waarom we hier voor pleiten. De voornaamste reden dat we van mening zijn dat De Socialisten op dit moment nog geen partij moet worden, is dat er op dit moment onvoldoende basis is voor eenheid tussen de deelnemers aan dit samenwerkingsproject om gezamenlijk met een concreet en volledig programma te kunnen komen. Ten minste niet zonder dat het project ofwel onmiddellijk uit elkaar valt doordat grote delen van de
leden zich niet achter punten die voor hen onoverkomelijk zijn willen scharen, ofwel doordat het programma juist zo vaag wordt gehouden en deze moeilijke discussies verhult, dat deze meningsverschillen niet worden besproken en het project op een later tijdstip, wanneer ze onvermijdelijk aan de orde komen, eveneens uit elkaar valt.
Dit neemt niet weg dat we op termijn naar een partij toe willen werken. Daarom pleiten we er wel voor dat De Socialisten op dit moment een vereniging moet worden, met leden en
besluitvormstructuren waarin de verschillende groeperingen en individuen die er deel van uitmaken vertegenwoordigd zijn. De basis voor eenheid vinden we op een beperkt aantal basispunten waar iedereen zich in kan vinden, zoals eerder toegelicht in ons antwoord op vraag 1.
De oorspronkelijke tekst in de genoemde regels lijkt als primair doel van de Socialisten het vullen van een electoraal ‘gat in de markt’ voor te stellen. Weliswaar wordt gesteld dat ‘Veel mensen zien een partij als alleen een vereniging die aan verkiezingen deelneemt en mensen aanlevert voor de uitvoerende macht. In onze opvatting is een partij veel meer dan alleen die parlementaire kant. Onder partij verstaan wij ook meer dan een ontmoetingsplek voor activisten of een uitvalsbasis voor mensen met linkse opvattingen. Het gaat ons om een op de toekomst gerichte alomvattende organisatie die een project van machtswisseling en maatschappijverandering als doel heeft.’ maar er wordt nergens
duidelijk wat anders in concrete zin onder het doel van de Socialisten wordt verstaan. Bovendien blijkt uit de rest van de passage dat alle voorbeelden en motivaties wel degelijk terugslaan op de parlementaire geschiedenis in Nederland. Voor CP is dit niet het doel van de Socialisten, maar moet het gaan om het ontwikkelen van eenheid tussen de verschillende groeperingen en individuen op links, het opbouwen van een gezamenlijke politieke werking en het verder uitbouwen van onderlinge politieke discussie om vertrouwen op links te scheppen die de potentie zou hebben om op termijn een daadwerkelijke massapartij te ontwikkelen waarmee de impasse op links doorbroken kan worden zodat effectief naar het doel van machtsovername voor en door de arbeidersklasse kan worden toegewerkt.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 10
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 6, van regel 12 tot regel 14
Indiener: Alex de Jong
Ondersteund door: Mark de Bokx, William van den Heuvel
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-58
Oorspronkelijke tekst:
Van de vele partijen die hier met dat doel werden opgericht kregen achtereenvolgens SDB, SDAP, CPN, RSAP, PSP en SP voldoende kiezersbijval om door te dringen tot in het parlement.
Wijzigingsvoorstel:
Wij plaatsen onszelf in de socialistische traditie zoals die ook in Nederland in verschillende partijen en bewegingen vorm heeft gekregen.
Toelichting:
De alfabetsoep van linkse partijen is onnodig gedetailleerd en vestigt de aandacht op de verdeeldheid ipv de eenheid van links.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 58
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 6, van regel 16 tot regel 20
Indiener: Gijs Marteau
Ondersteund door: Maggie Joziasse, Rosa Heinen
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-23
Oorspronkelijke tekst:
Anderen aan de linkerzijde zijn in de loop van de tijd uiteengevallen in vele partijen met elk een eigen geschiedenis, eigen kenmerken, eigen aandachtspunten en eigen doelgroepen. Wij komen ze niet in de weg lopen. Zij doen vaak nuttige voorstellen die wij graag ondersteunen. Wij zijn tegenstanders van sektarisme en vinden het is belangrijk dat links samen stappen vooruit zet.
Wijzigingsvoorstel:
Schrappen, regel 21 aanpassen
Toelichting:

ondersteuning wijzigingsvoorstel 23
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 7, van regel 5 tot regel 7
Indiener: Andrew Ammerlaan
Ondersteund door: Agata Troost, Joana Zandee, Mark de Bokx
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-29
Oorspronkelijke tekst:
De kern van ons veranderstreven is dat werkers, consumenten en gekozen volksvertegenwoordigingen samen beslissen over onze economie in plaats van op winst beluste kapitaalverschaffers.
Wijzigingsvoorstel:
De kern van ons veranderstreven is dat werkers en gekozen volksvertegenwoordigingen samen beslissen over onze economie in plaats van op winst beluste kapitaalverschaffers.
Toelichting:
Consumenten zijn ofwel:
– Werkers in de desbetreffende sector die via deze zin al zeggenschap krijgen.
– Werkers in een andere sector in welk geval hun zeggenschap via de volksvertegenwoordiging dient te gaan.
– Geen werkers (dwz kapitalisten) wiens zeggenschap ontnomen dient te worden
De toevoeging van “consumenten” in deze zin is dus raar.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 29
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 7, regel 17 tot 34
Indiener: Communistisch Platform
Ondersteund door: Bram Hoffland, Dirk Smit, Joana Zandee, Maggie Joziasse, Mark de Bokx, Olaf Kemerink, Rene Spiegels, Ron Aardenburg, Willem Gloudemans, William van den Heuvel
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-11
Oorspronkelijke tekst:
4 De eerste stappen.
– We starten de socialisatie met zeven maatregelen:
Het terugnemen van openbaar vervoer, postbezorging en energievoorziening in gemeenschapshanden,
– Instelling van een niet-commerciële staatsbank voor een veilig betalingsverkeer van loonafhankelijken en uitkeringsgerechtigden,
– Terugkeer van de huidige woningcorporaties tot woningbouwverenigingen met een herstelde bewoners-democratie,
– Onteigening van bouwgrond voor nieuwe woonwijken waardoor die sneller, gemakkelijker en goedkoper in het bezit van gemeenten komt,
– Versterking van de nu nog tekortschietende werknemerszeggenschap in de bedrijven.
– Afschaffing van wettelijke aanbestedingsverplichtingen waarmee overheden voorheen zelfstandig vervulde taken uit handen hebben gegeven, en
– Uitschakeling van de private zorgverzekeraars door oprichting van een Nationale Gezondheids Dienst zoals die al in 1948 werd doorgezet door de Britse Labour Party.
Deze stappen leveren nog geen socialisme op maar versterken de strijd van de arbeidersbeweging en passen in het doorbreken van de kapitalistische status quo.
Wijzigingsvoorstel:
Schrappen
Toelichting:
We zien niet in waarom dit een logisch moment is om een dergelijke eisenlijst op te stellen. De eisen komen behoorlijk uit de lucht vallen en zijn aan de ene kant erg specifiek zonder nadere onderbouwing waarom juist deze eisen prioriteit zouden moeten hebben, en tegelijkertijd behoorlijk incompleet en economistisch. Het lijkt ons aanzienlijk logischer om gedeelde eisen binnen de organisatie uit te werken tot een volledig en doordacht programma wanneer het tijd is om een partij op te richten.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 11
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 7, van regel 19 tot 20
Indiener: Andrew Ammerlaan
Ondersteund door: Alex de Jong, Davey Essers, Joana Zandee, Maggie Joziasse, Mark de Bokx
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-30
de redactiecommissie is voornemens dit wijzigingsvoorstel over te nemen.
Oorspronkelijke tekst:
Het terugnemen van openbaar vervoer, postbezorging en energievoorzieningen in gemeenschapshanden,
Wijzigingsvoorstel:
Het terugnemen van publieke voorzieningen zoals: openbaar vervoer, postbezorging en energievoorzieningen in gemeenschapshanden,
Toelichting:
De voorzieningen hier opgesomd zijn slechts voorbeelden. Andere publieke voorzieningen, bestaand of nog uit te vinden, dienen ook in gemeenschapshanden te komen.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 30
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 7, van regel 36 en verder
Indiener: Gijs Marteau
Ondersteund door: Davey Essers, Joana Zandee, Maggie Joziasse, Mark de Bokx, Michel Eggermont, Willem Gloudemans, William van den Heuvel
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-14
Oorspronkelijke tekst:
‘elite’ en variaties daarop
Wijzigingsvoorstel:
‘kapitalisten’, ‘heersende klasse’, ‘machthebbers’, ‘bourgeoisie’ of ‘burgerij’
Toelichting:
Laten we termen gebruiken die juister zijn en minder worden geassocieerd met reactionaire complottheorieën.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 14
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 7, van regel 40 tot regel 40
Indieners: Robby Bender en Willem Gloudemans
Ondersteund door: Andrew Ammerlaan, Joana Zandee, Mark de Bokx
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-46
Oorspronkelijke tekst:
, winstmaximalisatie en managers-macht.
Wijzigingsvoorstel:
en winstmaximalisatie.
Toelichting:
Manager is in onze moderne maatschappij zo’n vaag woord dat het niet eens meer betekent dat je per se macht over andere arbeiders hebt, of bepaalde veranderde belangen. De beheerder van een loods in een fabriek wordt ook manager genoemd, omdat hij misschien twee mensen aanstuurt. De persoon in dit voorbeeld heeft geen significant ander klassenbelang. Daarnaast lopen opsommingen van drie beter dan van vier.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 46
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 8, van regel 4 tot 5
Indiener: Andrew Ammerlaan
Ondersteund door: Joana Zandee, Maggie Joziasse, Mark de Bokx
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-31
de redactiecommissie is voornemens dit wijzigingsvoorstel over te nemen.
Oorspronkelijke tekst:
Wijkbewoners beslissen over de kwaliteit van hun nabije woonomgeving.
Wijzigingsvoorstel:
Wijkbewoners beslissen over de inrichting van hun nabije woonomgeving.
Toelichting:
Beslissen over de “kwaliteit” is zinloos, iedereen wil immers “goede kwaliteit”. De wijkbewoners dienen dan ook niet te beslissen over “kwaliteit” maar over wat “goede kwaliteit” voor hen inhoud, in andere woorden dienen zij dus te beslissen over de concrete “inrichting” van hun wijk. Andere woorden dan “inrichting” zijn ook mogelijk maar “kwaliteit” is hier in elk geval duidelijk verkeerd.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 31
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 8, van regel 12 tot regel 15
Indieners: Robby Bender en Willem Gloudemans
Ondersteund door: Joana Zandee, Maggie Joziasse, Mark de Bokx
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-47
Oorspronkelijke tekst:
De groei die het neoliberalisme na 1980 bewerkstelligde werd betaald met woningnood door vermarkting, het uitkleden van publieke diensten, een zeer groot aandeel flexibele arbeid tegen te laag loon en verlies van biodiversiteit
Wijzigingsvoorstel:
De groei die het neoliberalisme na 1980 bewerkstelligde werd deels betaald met verlies van biodiversiteit
Toelichting:
het kopje heet niet voor niks ecologie. Dit punt wordt verder in het document al meermaals gemaakt. Het document komt nu een beetje over alsof we aan niks anders dan sociale huur kunnen denken.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 47
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 8, van regel 20 tot regel 21
Indiener: Andrew Ammerlaan
Ondersteund door: Joana Zandee
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-38
Oorspronkelijke tekst:
Altijd gericht op winst is het kapitalisme is niet in staat tot lange-termijn maatregelen die noodzakelijk zijn om de ecologische crisis aan te pakken.
Wijzigingsvoorstel:
Altijd gericht op winst, is het kapitalisme niet in staat tot lange-termijn maatregelen die noodzakelijk zijn om de ecologische crisis aan te pakken.
Toelichting:
Dit is enkel een tekstuele verbetering zonder politieke inhoud, laten we daarom niet onze tijd verspillen door erover te stemmen en deze gewoon overnemen.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 38
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 8, van regel 29 tot regel 42
Indiener: Rosa Heinen
Ondersteund door: Joana Zandee, Maggie Joziasse, Mark de Bokx, Michel Eggermont
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-25
Oorspronkelijke tekst:
Vanouds gaat onze strijd voor het socialisme over meer dan alleen de verhouding tussen arbeider en kapitalist. Socialisten steunen ook zelf-emancipatoire bewegingen. Lang was de socialistische beweging er vooral een van witte mannen. Andere groepen hadden het moeilijk om zich als volwaardig deel van de beweging te doen gelden. De socialistische beweging organiseerde altijd al veel vrouwen, maar hun eigen ongelijkwaardige en achtergestelde positie speelde daarbij veel minder een rol. Vrouwen vormen ruim de helft van onze samenleving. Zij hebben vanouds minder macht, ze verdienen minder en met hun behoeften wordt minder rekening gehouden. Binnen onze samenleving is ook de positie van mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking kwetsbaar. Wereldwijd komen transgenders en non-binaire personen op voor hun belangen. Recht doen aan al deze achtergestelde groepen is een belangrijke taak voor socialisten. Als socialisten streven we naar eenheid van de werkende klasse tegenover het kapitaal. Daarom verzetten we ons tegen alle vormen van relatieve achterstelling en steunen we emancipatiebewegingen tegen alle vormen van onderdrukking en discriminatie
Wijzigingsvoorstel:
De klassensamenleving is de wortel van alle onderdrukking. In het bijzonder die van vrouwen. Vanaf het ontstaan van de eerste klassenmaatschappij werden vrouwen het middel waarmee heersende mannen hun privé-bezit doorgaven. De socialistische beweging was de eerste in de moderne geschiedenis die de onderdrukking van de vrouw als zodanig erkende, en vrouwen uit de onderdrukte klassen trachtte te organiseren. Deze beweging was niet perfect, omdat de socialisten destijds ook onder invloed stonden van de heersende vooroordelen. Als socialisten staan wij in een traditie van decennia van de strijd tegen niet alleen seksisme, maar ook racisme, homofobie, transfobie, en validisme. Deze vormen van onderdrukking komen ook voort uit de klassenmaatschappij. Racisme ontstond bijvoorbeeld als rechtvaardiging voor kolonialisme en slavernij. De omwenteling van kapitalisme naar socialisme is een eerste stap in het opheffen van deze vormen van onderdrukking. Schaarste is immers de materiële basis van onderdrukking.

Het is onze taak als socialisten om onderdrukte groepen bij elkaar te brengen, en te verenigen in de strijd tegen het kapitalisme en voor hun eigen belangen. Het is belangrijk dat wij concrete politieke eisen stellen ter verbetering van de maatschappelijke positie van onderdrukte groepen (bijvoorbeeld gratis zorg voor trans mensen), en zodoende hun bewustzijn verheffen. Wij moeten ons verzetten tegen elke vorm van symbolisch vertoon van de heersende klasse. We zijn bijvoorbeeld niet voor ‘rainbow capitalism’, maar voor een maatschappelijke omwenteling. Op dit gebied moeten wij ons onderscheiden van de heersende klasse, die bewegingen wil ondermijnen door middel van zoethoudertjes. Het is onze taak het niveau en de strijdbaarheid van sociale bewegingen te verhogen.
Toelichting:
In de huidige paragraaf wordt inhoudelijk niet toegelicht op basis waarvan socialisten strijden tegen alle vormen van onderdrukking. Er wordt genoemd dat socialisten streven naar zoveel mogelijk eenheid van de werkende klasse ten opzichte van kapitaal, maar niet waarom dit belangrijk is, en hoe bepaalde vormen van onderdrukking zich verhouden tot de klassenmaatschappij. De achterliggende redenen moeten wel worden benoemd, omdat dit de basis vormt voor onze interventies in deze bewegingen. Wij moeten de strijd op de spits drijven, omdat de heersende klasse de boze hordes zoveel mogelijk willen afwenden. Wij mogen dit niet toestaan. Het is dus noodzakelijk om materiële, politieke eisen te stellen. Hier mag geen twijfel over bestaan. Als socialisten moeten wij actief interveniëren, en arbeiders, vrouwen, mensen van kleur en leden van de LHBTI+ gemeenschap zich bewustmaken van de macht die ze hebben. Daarnaast staan er rare formuleringen in de paragraaf zoals ‘relatieve achterstelling’.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 25
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 8, van regel 34 tot 35
Indiener: Joana Zandee
Ondersteund door: Alex de Jong, Andrew Ammerlaan, Maggie Joziasse, Mark de Bokx
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-5
de redactiecommissie is voornemens dit wijzigingsvoorstel over te nemen.
Oorspronkelijke tekst:
Vrouwen vormen ruim de helft van onze samenleving
Wijzigingsvoorstel:
Vrouwen vormen ongeveer de helft van onze samenleving
Toelichting:
Net als amendement 4 van Andrew Ammerlaan vind ik dat ruim hier een vreemde verwoording is, maar in plaats van het woord ruim laten is het accurater als we het woord ongeveer gebruiken.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 5
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 8, van regel 34 tot 35
Indiener: Andrew Ammerlaan
Ondersteund door: Davey Essers
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-32
de redactiecommissie is voornemens dit wijzigingsvoorstel over te nemen.
Oorspronkelijke tekst:
Vrouwen vormen ruim de helft van onze samenleving.
Wijzigingsvoorstel:
Vrouwen vormen de helft van onze samenleving.
Toelichting:
Het woord “ruim” is hier gek want vrouwen vormen min of meer exact de helft van de samenleving. Het klopt dat er over het algemeen net iets meer vrouwen zijn dan mannen (99 mannen op 100 vrouwen (CBS)), echter dit kleine verschil rechtvaardigt niet het gebruik van het woord “ruim”.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 32
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 8, van regel 38 tot regel 38
Indiener: Joana Zandee
Ondersteund door: Alex de Jong, Gijs Marteau, Maggie Joziasse, Mark de Bokx, Olaf Kemerink
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-8
de redactiecommissie is voornemens dit wijzigingsvoorstel over te nemen.
Oorspronkelijke tekst:
transgenders en non-binaire personen
Wijzigingsvoorstel:
trans en non-binaire personen
Toelichting:
De zin loopt zo fijner. Tevens wordt er steeds vaker gesproken over trans personen in plaats van transgenders, en geven steeds meer trans personen voorkeur aan deze term.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 8
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 8, na regel 39
Indiener: Joana Zandee
Ondersteund door: Alex de Jong, Andrew Ammerlaan, Bram Jumelet, Olaf Kemerink, Maggie Joziasse, Mark de Bokx, Ron Aardenburg
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-6
de redactiecommissie is voornemens dit wijzigingsvoorstel over te nemen.
Toevoegen:
Socialisme is echter een voorwaarde voor al deze vormen van emancipatie, geen garantie. Daarom is het belangrijk om zowel binnen als buiten de beweging bewust te zijn van vaak onbewuste en/of geïnternaliseerde vormen van discriminatie te zijn en deze te bestrijden.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 6
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 9, van regel 6 tot regel 6
Indiener: Joana Zandee
Ondersteund door: –
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-9
de redactiecommissie is voornemens dit wijzigingsvoorstel over te nemen.
Oorspronkelijke tekst:
Kleinkinderen van zogenaamde gastarbeiders en nazaten van tot
slaafgemaakten ondervinden discriminatie en achterstelling
Wijzigingsvoorstel:
Kleinkinderen van zogenaamde gastarbeiders en nazaten van tot slaaf gemaakten ondervinden discriminatie en achterstelling
Toelichting:
spelfout

ondersteuning wijzigingsvoorstel 9
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 9, van regel 11 tot regel 25
Indiener: Gijs Marteau
Ondersteund door: Davey Essers, Maggie Joziasse, Rosa Heinen
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-15
Oorspronkelijke tekst:
Vrede en ontwapening.
Oorlogen zijn in het kapitalisme een vorm van ondernemen, in het voordeel van de heersende klasse en in het nadeel van de grote massa. Politieke en economische elites zijn op jacht naar expansiemarkten, grondstoffen, invloedssferen, satellietstaten en transportlijnen. Ze jutten mensen die de macht niet hebben op tot haat tegen andere volkeren en gebruiken soldaten en belastinggelden voor het realiseren van hun ambities. Ze zoeken binnenlandse populariteit door krachtsvertoon tegenover de buitenwereld. Wapenindustrieën profiteren van de groeiende bewapening. Atoombewapening bedreigt het voortbestaan van mens en natuur al vele decennia. Militaire blokken zoals de NATO dienen om de belangen van heersende klassen te beschermen. We streven naar het einde van alle militaire machtsblokken, te beginnen met Nederland uit de NATO. Door oorlog slaan mensen op de vlucht, vinden velen een vroegtijdige dood en worden natuur en cultuur verwoest. Socialisten verzetten zich tegen oorlogsdreiging, oorlogsvoorbereiding en wapenhandel. We komen we op voor erkenning van het democratische recht op zelfbeschikking van naties.
Wijzigingsvoorstel:
Oorlog en internationalisme:
Oorlog is onder het kapitalisme onvermijdelijk. Kapitalistische regeringen voeren geen oorlog voor fraaie idealen als ‘democratie’ of ‘mensenrechten’, maar om te roven en te onderwerpen. Socialisten stellen zich internationalistisch op. Ons uitgangspunt is de erkenning dat de belangen van de arbeidersklasse over de hele wereld dezelfde zijn. We verzetten ons tegen de beperking van de bewegingsvrijheid van de wereldwijde arbeidersklasse en eisen de fatsoenlijke opvang van vluchtelingen. We geven geen (directe of indirecte) steun aan kapitalistische regeringen en strijden tegen de NAVO, een reactionaire en imperialistische instelling, waar we met onmiddellijke ingang uit willen treden. Wij staan voor onafhankelijke revolutionaire klassenpolitiek. Om die reden steunen we oorlogen van nationale bevrijding en revolutie wel.
Toelichting:

ondersteuning wijzigingsvoorstel 15
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 9, van regel 19 tot regel 19
Indiener: Andrew Ammerlaan
Ondersteund door: Joana Zandee, Maggie Joziasse
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-39
de redactiecommissie is voornemens dit wijzigingsvoorstel over te nemen.
Oorspronkelijke tekst:
NATO
Wijzigingsvoorstel:
NAVO
Toelichting:
In het Nederlands is het NAVO
Dit is enkel een tekstuele verbetering zonder politieke inhoud, laten we daarom niet onze tijd verspillen door erover te stemmen en deze gewoon overnemen.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 39
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 9, van regel 24 tot regel 25
Indiener: Communistisch Platform
Ondersteund door: Andrew Ammerlaan, Dirk Smit, Maggie Joziasse, Olaf Kemerink, Ron Aardenburg
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-12
Oorspronkelijke tekst:
We komen we op voor erkenning van het democratische recht op zelfbeschikking van naties.
Wijzigingsvoorstel:
Als socialisten strijden wij voor een wereldwijde democratische republiek als concrete uitdrukking van de politieke macht van de arbeidersklasse, waarin verschillende nationaliteiten op gelijkwaardige basis in geïntegreerd zijn. De eerste stap hiernaartoe is die van een Europese democratische republiek, waar we op het niveau van de EU streven naar arbeidersmacht. In de basis verwerpen wij dus separatisme en linkse varianten hierop. Wij verdedigen democratische rechten wanneer vraagstukken van onderdrukking van nationaliteiten en nationale zelfbeschikking opkomen. Echter zijn deze tactische vraagstukken van ondergeschikt belang aan het doel van gelijkheid tussen nationaliteiten en de democratische republiek.
Toelichting:

ondersteuning wijzigingsvoorstel 12
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 10, van regel 16 tot regel 16
Indiener: Communistisch Platform
Ondersteund door: Maggie Joziasse
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-27
de redactiecommissie is voornemens dit wijzigingsvoorstel over te nemen.
Oorspronkelijke tekst:
andere

Wijzigingsvoorstel:
Schrappen
Toelichting:

ondersteuning wijzigingsvoorstel 27
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 10, van regel 20 tot regel 20
Indiener: Communistisch Platform
Ondersteund door: Maggie Joziasse, Mark de Bokx
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-28
Oorspronkelijke tekst:
Noodzakelijke compromissen tussen partijen mogen wat ons betreft
Wijzigingsvoorstel:
Compromissen mogen wat ons betreft
Toelichting:

ondersteuning wijzigingsvoorstel 28
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 10, regel 40 tot regel 40
Indiener: Robby Bender
Ondersteund door: Andrew Ammerlaan, Joana Zandee, Maggie Joziasse, Ron Aardenburg
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-48
de redactiecommissie is voornemens dit wijzigingsvoorstel over te nemen.
Oorspronkelijke tekst:
verschijnsel
Wijzigingsvoorstel:
systeem
Toelichting:
Kapitalisme is een internationaal systeem, het is niet zomaar verschenen

ondersteuning wijzigingsvoorstel 48
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 10, van regel 43 tot regel 43
Indiener: Willem Gloudemans
Ondersteund door: Joana Zandee
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-49
de redactiecommissie is voornemens dit wijzigingsvoorstel over te nemen.
Oorspronkelijke tekst:
grensoverschrijdende
Wijzigingsvoorstel:
transnationale
Toelichting:
Niet incorrect maar komt een beetje gek over. Het woord “grensoverschrijdend” heeft in de volksmond steeds meer de betekenis “onacceptabel” aangenomen.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 49
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 11, van regel 8 tot regel 16
Indieners: Robby Bender en Willem Gloudemans
Ondersteund door: Joana Zandee, Maggie Joziasse, Mark de Bokx
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-50
Oorspronkelijke tekst:
De meest linkse posities in Europa worden ingenomen door de linkse koepelpartij ‘European  Left’ en de parlementsfractie ‘The Left in the European Parliament’. Die fractie (1995-2021 10 bekend als: GUE/NGL) is een belangrijk aanspreekpunt voor op Europees niveau actieve veranderbewegingen, heeft altijd grote invloed op wat andere linkse fracties doen en organiseert vaak samen met die fracties en anderen meerderheden voor verbetering. Die twee meest linkse koepelorganisaties op Europees niveau brengen uiteenlopende socialisten bijeen, vaak onderscheiden in linkse sociaaldemocraten, de meest linkse groenen, communisten, trotskisten, maoïsten, enz. Socialisten.org wil volwaardig meedoen aan dit gezamenlijke Europese werk en internationale solidariteitsbewegingen versterken
Wijzigingsvoorstel:
Schrappen
Toelichting:
Het lijkt ons voorbarig om dit nu al af te spreken. Daarnaast worden trotskisten en maoïsten impliciet gecontrasteerd met communisten.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 50
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 11, van regel 14 tot regel 15
Indiener: Alex de Jong
Ondersteund door: Ron Aardenburg, William van den Heuvel
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-59
Oorspronkelijke tekst:
, vaak onderscheiden in linkse sociaaldemocraten, de meest linkse
groenen, communisten, trotskisten, maoïsten, enz
Wijzigingsvoorstel:
Schrappen
Toelichting:
Onnodig jargon, vestigt onnodig de aandacht op historisch intra-links geharrewar

ondersteuning wijzigingsvoorstel 59
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 12, van regel 1 tot pagina 19, regel 39
Indiener: Gijs Marteau
Ondersteund door: Davey Essers, Rosa Heinen
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-21
Oorspronkelijke tekst:
Alles onder de kopjes ‘Naar een democratische landelijke organisatiestructuur’ en ‘De opbouw van De Socialisten’
Wijzigingsvoorstel:
Naar een nieuwe socialistische partij:
Onder de deelnemers aan De Socialisten bestaan meningsverschillen over wat de volgende stappen moeten zijn voor ons project. Veel deelnemers vinden dat er nog geen basis bestaat voor de oprichting van een partij. Zij zeggen dat er te weinig mensen zijn om een partij draaiende te houden en dat er onder ons te veel uiteenlopende opvattingen leven. Anderen vinden dat tijdens de eerste conferentie al moet worden overgegaan tot oprichting van een partij. Weer anderen geloven dat we het momentum zijn verloren en moeten herwinnen.
Om te komen tot een partij moeten we het volgende doen:
– De Socialisten (de drie plaatselijke verenigingen en werkgroepen) wordt ‘een actiecomité tot oprichting van een socialistische partij’, een landelijke organisatie met het doel om mensen te winnen voor deze nieuw op te richten partij;
– De definitieve versie van ‘Onze doelstellingen en ons politieke project’ wordt onze voorlopige ideologische basis;
– We stellen een minimumaantal actieve leden en andere concrete voorwaarden op waaraan moet worden voldaan om een partij op te richten;
– We verkiezen tijdens onze conferentie een bestuur van het actiecomité. Dit bestuur krijgt (naast administratieve en andere algemene taken) de opdracht om een campagne te leiden met als doel om de bekendheid van ons project en ons doel te vergroten en statuten op te stellen;
– We verkiezen een programmacommissie, die een programma zal schrijven voor de op te richten partij;
Zodra aan deze voorwaarden is voldaan, organiseren we een tweede conferentie, waar de oprichting van de nieuwe partij zal plaatsvinden.
Toelichting:
Dit is een alternatief plan om de voorstanders van de oprichting van een partij en de sceptici bij elkaar te brengen.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 21
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 12, van regel 23 tot regel 26
Indiener: Andrew Ammerslaan
Ondersteund door: Joana Zandee, Mark de Bokx
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-33
de redactiecommissie is voornemens dit wijzigingsvoorstel over te nemen.
Oorspronkelijke tekst:
Op de conferentie van 25 september stemmen we over een leiding en over het Op de conferentie van 25 september stemmen we over een leiding en over het richtingendocument. Na deze eerste conferentie (25 september) koersen we af op een volgende conferentie, een half jaar tot acht maanden later (eind maart). Op deze tweede conferentie is het de bedoeling dat we stemmen over statuten en structuren die opgesteld zijn door de leiding aan de hand van het richtingendocument dat op 25 september, op de eerste conferentie, is vastgesteld.
Wijzigingsvoorstel:
Op de eerste conferentie van 25 september stemmen we over een leiding en over het richtingendocument. Na deze eerste conferentie koersen we af op een volgende conferentie, een half jaar tot acht maanden later (eind maart). Op deze tweede conferentie is het de bedoeling dat we stemmen over statuten en structuren die opgesteld zijn door de leiding aan de hand van het richtingendocument dat op de eerste conferentie, is vastgesteld.
Toelichting:
Onze eerste conferentie (op 25 september) is belangrijk, maar niet zo belangrijk dat wij de datum van deze eerste conferentie, 25 september, tot vier keer toe moeten melden in de eerste alinea.


ondersteuning wijzigingsvoorstel 33
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 12, van regel 24 tot regel 24
Indieners: Robby Bender en Willem Gloudemans
Ondersteund door: –
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-51
de redactiecommissie is voornemens dit wijzigingsvoorstel over te nemen.
Oorspronkelijke tekst:
Op de conferentie van 25 september stemmen we over een leiding en over het
Wijzigingsvoorstel:
Schrappen
Toelichting:
herhaling van regel 23

ondersteuning wijzigingsvoorstel 51
Wil je dit voorstel ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 13, van regel 9 en verder
Indieners: Robby Bender en Willem Gloudemans
Ondersteund door: Joana Zandee
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-54
Oorspronkelijke tekst:
congres/ledencongres
Wijzigingsvoorstel:
Algemene ledenvergadering
Toelichting:

ondersteuning wijzigingsvoorstel 54
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 13, toevoeging na regel 30
Indiener: Werkgroep Socialisten West-Brabant
Ondersteund door: Alex de Jong, Andrew Ammerlaan, Davey Essers, Joana Zandee, Maggie Joziasse, Mark de Bokx, Willem Gloudemans, William van den Heuvel
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-16
Wijzigingsvoorstel:
Bij geschillen tussen het partijbestuur en een afdeling kan de afdeling een beroep doen op het congres. Afdelingen mogen niet zonder tussenkomst van een congres geschorst worden.
Toelichting:
Hoewel er veel gepraat word over afdelings autonomie staat bij het enige concrete voorstel over de na te volgen structuren dat afdelingen ondergeschikt zijn aan de landelijke leiding. Hiermee verwordt de zogenoemde autonomie tot niks dan woorden, en moeten we hierbij uitgaan van de goodwill van de landelijke leiding. Dit voorstel tracht de afdelingen een middel te geven om binnen de erboven geschetste kaders een zekere autonomie te bewaken.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 16
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 13, van regel 32 tot 33
Indiener: Werkgroep Socialisten West-Brabant
Ondersteund door: Mark de Bokx
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-17
Oorspronkelijke tekst:
in het kader van de democratisch centralistische structuren.
Wijzigingsvoorstel:
Schrappen
Toelichting:
Democratisch centralisme impliceert een kaderorganisatie met verstrekkende individuele discipline voor alle leden. Wij als werkgroep pogen een massapartij na te streven waar iedereen op zijn of haar eigen manier bij kan dragen aan de strijd.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 17
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 13, toevoeging na regel 41
Indiener: Werkgroep Socialisten West-Brabant
Ondersteund door: Alex de Jong, Andrew Ammerlaan, Joana Zandee, Maggie Joziasse, Mark de Bokx, Michel Eggermont, William van den Heuvel
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-18
Wijzigingsvoorstel:
Dit landelijke bestuur zal in zo groot mogelijke mate transparant zijn naar de rest van de partij, onder andere door middel van openbare notulen.
Toelichting:
Controle kunnen uitoefenen op de leiding is de hoeksteen van elke democratie.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 18
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 13, van regel 42 tot regel 46
Indiener: Andrew Ammerlaan
Ondersteund door: Mark de Bokx
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-34
Oorspronkelijke tekst:
Binnen het landelijk bestuur zullen drie posities in functie verkozen worden: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Deze drie functies zullen samen het dagelijks bestuur vormen die verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen van de vereniging namens het landelijk bestuur. De overige zes functies zullen als ‘algemeen bestuurslid’ verkiesbaar zijn,
Wijzigingsvoorstel:
Binnen het landelijk bestuur zal één posities in functie verkozen worden, namelijk die van de voorzitter. Naast de voorzitter zullen er nog acht verkiesbare plekken zijn in het bestuur, deze plekken zullen gevuld worden door middel van de Enkelvoudige Overdraagbare Stem methode. Tevens zal het bestuur uit haar midden nog één penningmeester en één secretaris aanwijzen. De overige zes bestuursleden zijn “algemeen bestuurslid”.
Toelichting:
Het verkiezen van de penningmeester en secretaris betekent in een relatief kleine organisatie zoals de onze een gegarandeerde plek in het bestuur voor zij die zich verkiesbaar stellen voor deze functie. Immers is er waarschijnlijk geen tegenkandidaat die zich ook specifiek voor die functie heeft gekandideerd. Daarnaast hebben wij niet nog een extra orgaan nodig in de vorm van een “dagelijks bestuur”, het bestuur is immers maar 9 personen groot. Het gebruik van de Enkelvoudig Overdraagbare Stem methode voorkomt dat een groepering het voltallige bestuur kan leveren, hierdoor worden alle stromingen en facties gerepresenteerd in het bestuur. Een visuele uitleg is hier te vinden: https://www.youtube.com/watch?v=P38Y4VG1Ibo

ondersteuning wijzigingsvoorstel 34
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 13, toevoeging na regel 43
Indiener: Werkgroep Socialisten West-Brabant
Ondersteund door: Alex de Jong, Andrew Ammerlaan, Mark de Bokx, William van den Heuvel
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-19
Wijzigingsvoorstel:
de vergaderingen zijn door leden als toehoorder bij te wonen. Alleen in specifieke gevallen kan een vergadering of delen van een vergadering besloten worden verklaard.
Toelichting:
Controle kunnen uitoefenen op de leiding is de hoeksteen van elke democratie.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 19
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 13, regel 46 tot pagina 14, regel 2
Indieners: Robby Bender en Willem Gloudemans
Ondersteund door: Andrew Ammerlaan, Joana Zandee
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-52
Oorspronkelijke tekst:
waarvan één van deze zes bestuursleden specifiek als vertegenwoordiger van ROOD afkomstig moet zijn. Deze persoon wordt vanuit ROOD aangedragen door middel van stemming binnen ROOD.
Wijzigingsvoorstel:
Naast deze bestuursleden heeft een vertegenwoordiger van ROOD het recht om aanwezig te zijn en te spreken bij bestuursoverleggen en activiteiten. Deze persoon heeft geen stemrecht in het bestuur, maar kan het bestuur gevraagd of ongevraagd adviseren over de belangen van ROOD. Deze persoon wordt vanuit ROOD aangedragen door middel van een door ROOD te bepalen methode.
Toelichting:
Het lijkt ons ondemocratisch om, wat in de praktijk maar een selectie van de mensen is, automatisch representatie te geven in het bestuur. Dit geeft ROOD leden hun stem extra gewicht in bestuursverkiezingen. Het is echter wel handig als het bestuur bij het maken van besluiten en afwegingen op de hoogte is van de belangen van ROOD. Methode van het verkiezen van de persoon hebben we in dit voorstel minder strikt gemaakt omdat de persoon minder invloedrijk is, en ROOD dan wellicht geen tijd op een ALV wil besteden aan het verkiezen van deze persoon. De ALV zou deze taak dan kunnen delegeren, maar dat is dus aan ROOD, waar de ROOD ALV het hoogste orgaan is.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 52
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 14, van regel 13 tot regel 16
Indiener: Werkgroep Socialisten Oost-Brabant
Ondersteund door: Mark de Bokx
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-61
Oorspronkelijke tekst:
Om dit te voorkomen bouwen we de organisatie natuurlijk met democratische structuren, waarbij het congres het hoogste orgaan is en de lokale groepen veel eigen autonomie behouden.
Wijzigingsvoorstel:
Om dit te voorkomen bouwen we de organisatie natuurlijk met democratische structuren, waarbij het congres het hoogste orgaan is en de lokale groepen veel eigen autonomie behouden volgens de principes van subsidiariteit.
Toelichting:
Subsidiariteit is het principe dat stelt dat alles wat lokaal uitgevoerd en besloten kan worden vooral ook lokaal moet gebeuren. Nationale uitvoering en besluitvorming gebeurt op die terreinen waar dit logisch en gewenst is.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 61
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 14, van regel 30 tot regel 30
Indieners: Robby Bender en Willem Gloudemans
Ondersteund door: Andrew Ammerlaan, Joana Zandee, Mark de Bokx
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-53
de redactiecommissie is voornemens dit wijzigingsvoorstel over te nemen.
Oorspronkelijke tekst:
en houdt zij dan ook eigen politieke autonomie
Wijzigingsvoorstel:
en houdt zij dan ook eigen politieke en financiële autonomie
Toelichting:
Als ROOD formeel politiek afhankelijk is, maar financieel afhankelijk van de Socialisten, is zij in de praktijk niet politiek autonoom. Geld dat voor ROOD bedoelt is moet naar een bankrekening die beheerd wordt door ROOD, en niet door iemand anders.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 53
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 14, van regel 32 tot regel 41
Indieners: Robby Bender en Willem Gloudemans
Ondersteund door: Mark de Bokx
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-55
Oorspronkelijke tekst:
Om het contact tussen het landelijk bestuur en de lokale afdelingen, werkgroepen en jongerenorganisatie breed en toegankelijk te houden, vindt er een keer per jaar een ledencongres plaats, waar sprake is van een afdelingsafvaardiging. Hierbij geven we de reglementaire verplichting mee dat minderheidsopvattingen niet door de meerderheid uit de afvaardiging mochten worden geweerd. Zo lang de grootte van de organisatie het toelaat kan deze afvaardiging ook 1:1 zijn. En op de (mogelijk tweedaagse) congressen hanteren we geen beperking tot één spreker per afdeling; alle uiteenlopende meningen moeten gehoord kunnen worden. Het congres is het hoogste orgaan; alles en iedereen is hieraan ondergeschikt.
Wijzigingsvoorstel:
Om het contact tussen het landelijk bestuur en de lokale afdelingen, werkgroepen en jongerenorganisatie breed en toegankelijk te houden, vindt er een keer per jaar een Algemene Ledenvergadering plaats. Hierbij geven we de reglementaire verplichting mee dat minderheidsopvattingen niet door de meerderheid mogen worden geweerd. Op de (mogelijk tweedaagse) congressen hanteren we geen beperking tot één spreker per afdeling; alle uiteenlopende meningen moeten gehoord kunnen worden. Het congres is het hoogste orgaan; alles en iedereen is hieraan ondergeschikt.
Toelichting:
Het is totaal voorbarig om met afvaardiging te werken. Een partij of vereniging is als een speerpunt van onze activiteiten. Leden hebben zich vaak neer te leggen bij de besluiten van het geheel. Dat is op zich niet erg, het is soms nodig om als een organisch geheel te werken, als dit op een democratische wijze gebeurd, als leden zelf inspraak hebben op de richting van die punt en hem bij kunnen sturen. Als deze sturing echter alleen vanuit de afdelingsvoorzitters komt is dat niet hetzelfde als directe bijsturing. Dat afdelingsvoorzitters andere meningen en zelfs belangen hebben dan het gemiddeld lid kan al duidelijk zijn aan de situatie bij de SP. En is duidelijk voor elk ROOD lid dat ooit een kaderdag en ALV bijgewoond heeft. Dat we niet op Europees niveau een ledenvergadering kunnen organiseren voor iedereen om bij elkaar te komen lijkt ons logisch, maar in Nederland moet dit te doen zijn.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 55
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 14, van regel 34 tot regel 35
Indiener: Werkgroep Socialisten West-Brabant
Ondersteund door: –
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-20
Oorspronkelijke tekst:
waar sprake is van een afdelings afvaardiging
Wijzigingsvoorstel:
Schrappen
Toelichting:
DIt staat haaks op wat er later staat. Vooralsnog is de organisatie niet te groot om met afdeling afvaardiging’ te hoeven werken.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 20
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 14, van regel 35 tot regel 37
Indiener: Andrew Ammerlaan
Ondersteund door: –
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-35
Oorspronkelijke tekst:
Hierbij geven we de reglementaire verplichting mee dat
minderheidsopvattingen niet door de meerderheid uit de afvaardiging mochten worden geweerd.
Wijzigingsvoorstel:
Minderheidsopvattingen dienen niet uit de afvaardiging te worden geweerd, daarom dienen de plekken in de afvaardiging door middel van de Enkelvoudige Overdraagbare Stem methode verkozen te worden.
Toelichting:
Het sentiment van de tekst is goed, het ontbreekt echter aan een methode om dit daadwerkelijk te garanderen.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 35
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 14, van regel 42 tot regel 44
Indiener: Andrew Ammerlaan
Ondersteund door: Mark de Bokx
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-36
Oorspronkelijke tekst:
Een controlerend, democratisch, orgaan moet opgetuigd kunnen worden om tussen congressen door het bestuur te controleren. De vormgeving van dit controlerend orgaan kan tijdelijk of permanent zijn en zal door congressen aangepast en vormgegeven kunnen worden.
Wijzigingsvoorstel:
Schrappen
Toelichting:
We hebben niet nog een orgaan nodig. Het controlerend democratisch orgaan is het congres. We zijn klein genoeg dat indien nodig we prima een extra congres kunnen organiseren.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 36
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 15, van regel 2 tot regel 3
Indiener: Andrew Ammerlaan
Ondersteund door: Joana Zandee, Mark de Bokx
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-37
Oorspronkelijke tekst:
De vertrouwenspersonen zijn geen lid van het landelijke bestuur en zijn onafhankelijk van de leidende organen.
Wijzigingsvoorstel:
De vertrouwenspersonen zijn geen lid van lokale of landelijke bestuursorganen.
Toelichting:
Het is ook niet wenselijk dat de vertrouwenspersonen in een van de lokale besturen zitten. Daarnaast dienen de vertrouwenspersonen ook niet lid te zijn van het “controlerend democratisch orgaan” uit punt 13. Door het zo op te schrijven is het algemener en worden alle organen meegenomen.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 37
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 15, toevoeging na regel 7
Indiener: Niels Otterman
Ondersteund door: Joana Zandee, Mark de Bokx
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-60
Wijzigingsvoorstel:
Er komt een uitgewerkt protocol dat de bevoegdheden en rol van de vertrouwenspersonen vaststelt dat zij zelf in samenwerking met het bestuur zullen schrijven.
Toelichting:
Het is belangrijk dat vertrouwenspersonen weten welke procedure ze moeten doorlopen als er onveilige of ongepaste handelingen of situaties plaatsvinden binnen de Socialisten. Daarnaast wordt het op deze manier duidelijk wat de rol en de bevoegdheden van de vertrouwenspersoon onderscheidt van die van het bestuur.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 60
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 15, toevoeging na regel 10
Indiener: Werkgroep Socialisten Oost-Brabant
Ondersteund door: Mark de Bokx
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-62
Wijzigingsvoorstel:
Bij 5000 leden verlopen de statuten automatisch en wordt een speciale conferentie ingelast met als doel het aannemen van nieuwe statuten volgens de regels van de verlopen statuten.
Toelichting:
Bij een snelle groei kan het goed zijn dat de realiteit ons snel inhaalt. Daarom is een ‘sunset clausule’ nuttig zodat we nooit in een situatie terecht komen waar we nooit meer onze statuten aan kunnen passen.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 62
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 15, toevoeging na regel 32
Indiener: Werkgroep Socialisten West-Brabant
Ondersteund door: Alex de Jong, Michel Eggermont, William van den Heuvel
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-22
Wijzigingsvoorstel:
Tijdens congressen hebben groepen die al dan niet een minderheidsstandpunt, net als diverse politieke stromingen de mogelijkheid een meerderheid voor hun standpunt te winnen door het verspreiden propaganda of promotiemateriaal.
Toelichting:
Op congressen en andere grote landelijke bijeenkomsten moet er ruimte geboden worden aan diverse groepen of stromingen om flyer materiaal, brochures boeken etc te verspreiden/verkopen. Het bestuur moet er zorg voor dragen dat hier ruimte voor is. Op deze manier geven we een praktische manier om standpunten te verspreiden maar heeft ook een symbolische functie waarin we laten zien dat er meningsverschillen zijn. Zo zou een groep die voor kernenergie is met brochures, (gebroederlijk) naast een groep kunnen staan met posters die hier fel op tegen zijn. Daarnaast is het gewoon leuk als b.v. locale groepen door hun geproduceerde merch kunnen verkopen.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 22
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 16, toevoeging na regel 29
Indiener: Werkgroep Socialisten West-Brabant
Ondersteund door: Joana Zandee, Mark de Bokx
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-24
Wijzigingsvoorstel:
De contributieregeling is inkomensafhankelijk maar mag geen barrière vormen om lid en actief te worden voor de socialisten.
Toelichting:

ondersteuning wijzigingsvoorstel 24
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 16, van regel 33 tot pagina 17, regel 40
Indiener: Communistisch Platform
Ondersteund door: Mark de Bokx, Olaf Kemerink, Ron Aardenburg
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-13
Oorspronkelijke tekst:
2. Het functioneren als een landelijke politieke partij
Het afronden van de fusie van de drie lokale verenigingen, de aansluiting van de kleinere lokale groepen en individuele leden, en het opstellen van de nieuwe statuten zullen prioriteiten van het nieuwe bestuur moeten zijn. Alsmede het vaststellen van een programma voor de komende jaren.
Voor zowel het opstellen van de statuten als het vaststellen van het programma is het verstandig commissies samen te stellen met bestuursleden en leden uit de organisatie.
We moeten voorkomen dat we ons teveel naar binnen richten. Op lokaal niveau hebben we ons door de deelname aan de verkiezingen en op andere manieren naar buiten gericht. Op landelijk niveau voor een gedeelte door de netwerken. De landelijke discussies gingen logischerwijs en onvermijdelijk over het opzetten van onze organisatie. Het is nu tijd om naar buiten te treden. We zullen ook politieke standpunten in moeten gaan nemen over actuele ontwikkelingen en maatschappelijke vraagstukken.
Een actueel voorbeeld onderwerp is natuurlijk de oorlog in Oekraïne. Die discussie is gevoerd in het netwerk internationaal en vrede. Gegeven de omstandigheden is dit logisch. Dit soort discussies zullen in de toekomst ook een discussie van het bestuur en afhankelijk van het belang van het onderwerp ook van de hele organisatie moeten worden. Een andere actuele kwestie is die van de prijsstijgingen, energiecrisis, inflatie, de grote winsten van de bedrijven, de ongelijkheid, de armoede en steeds meer mensen die niet meer rond kunnen komen. We streven niet naar monolithische eenheid, en accepteren dus dat er binnen onze partij verschillende stromingen met onderlinge meningsverschillen kunnen bestaan, zolang deze zich binnen het politieke raamwerk van het koersdocument begeven. Het zal een taak van het bestuur zijn om deze discussie te faciliteren, onze standpunten te communiceren en te besluiten hoe we als partij in wording actief kunnen worden rond deze thema’s.
De landelijke organisatie moet van nut zijn voor lokale afdelingen en netwerken maar ook zichtbaar zijn voor niet-leden om sympathisanten en nieuwe leden aan te kunnen trekken. Daar waar mogelijk en wenselijk is de netwerken bij die discussies en ontwikkeling van de campagnes te betrekken. In samenwerking met lokale afdelingen moeten landelijke campagnes vorm krijgen per stad en regio.
3. De opbouw van de lokale groepen/afdelingen
We hebben twee grotere lokale groepen, namelijk Utrecht en Rotterdam. Die laten zien dat er een potentieel is voor een nieuwe socialistische organisatie. Ook al is dat in de huidige omstandigheden beperkt. Op voorwaarde dat we daar geduldig maar vastberaden aan werken.
In Amsterdam is er het potentieel voor een grotere lokale groep, maar daar is de boel na de verkiezingscampagne ingezakt. Het nieuwe, gedeeltelijk jeugdige, bestuur pakt de zaken met nieuw elan en gestructureerd aan. Hopelijk kunnen zij met steun van de leden het potentieel in die stad realiseren.
Maar dat is een smalle basis voor een nieuwe socialistische partij. De groei van bestaande en nieuwe kleinere lokale groepen is een prioriteit. De eerste voorwaarde daarvoor is dat ze deel uit kunnen maken van een landelijke structuur en daar ook bij betrokken worden. De tweede is dat ze kunnen aansluiten bij landelijke campagnes en projecten. En er is behoefte aan landelijke campagnes om op aan te kunnen sluiten. Van belang is ook om te leren van elkaars ervaringen, grotere afdelingen om te helpen. Naar buiten treden met onze eigen standpunten, en zichtbaar deelnemen aan mobilisaties is noodzakelijk om mensen die al lid zijn betrokken te houden, en nieuwe leden te werven.
Het nieuwe bestuur gaat, in samenwerking met lokale groepen, mensen die zich hebben opgegeven als lid maar nog of niet meer actief zijn, benaderen. Daarnaast gaan we een ledenwervingscampagne starten, gericht op iedereen die de strijd tegen het kapitalisme en voor het socialisme belangrijk vindt.
Wijzigingsvoorstel:
2. Het functioneren als landelijk samenwerkingsverband
De eerste fase van De Socialisten zal de vorm aannemen van een samenwerkingsverband tussen verschillende radicaallinkse organisaties, oud SP’ers, ROOD en delen van de vakbeweging en sociale bewegingen, op basis van concrete punten waar eenheid op gevonden kan worden.
Het doel van de conferentie is het ontwikkelen van een project dat tot een partij kan leiden. De formatie van een partij is een langdurig project. Dit proces moet bijgezet worden door het smeden van eenheid tussen de verschillende deelnemers en het ontwikkelen van een gezamenlijke politieke werking. Hierom moet het project al in grote mate een partijstructuur ontwikkelen zoals geformuleerd in hoofdstuk twee.
Het project van de Socialisten moet als doel hebben de huidige situatie waar wij als links in zitten te doorbreken. We hebben de afgelopen periode veel discussies gevoerd, en die moeten ook doorgaan, maar wij moeten niet blijven steken in een project dat enkel discussie voert. We moeten nu doorwerken aan het formaliseren van een werkelijke organisatie, op basis van de punten waar wij gezamenlijk eenheid op kunnen vinden. Om te voorkomen dat wij als project verzanden in een situatie waar we niet verder komen door constant meningsverschil streven wij in eerste instantie niet naar een uitgebreid partijprogramma, daarvoor zijn de onderlinge meningsverschillen op dit moment te groot.
Daarom beperken wij ons tot enige punten van eenheid op basis waarvan wij gezamenlijke actie kunnen voeren, zoals geformuleerd in hoofdstuk een. Door onszelf voor nu te beperken tot een beperkt programma op een aantal punten geven wij onszelf de ruimte om te groeien tot een volwassen organisatie.
Door het vormen van een samenwerkingsproject kunnen wij samen met diffuse stromingen en groepen een gezamenlijke politieke werkwijze ontwikkelen. We kunnen samen scholingen, bijeenkomsten, overleggen en acties organiseren.
Het is vooral belangrijk om een werkwijze te ontwikkelen waardoor we ook buiten de verkiezingscampagnes de arbeidersbeweging actief kunnen houden. Alleen zo bouwen we een sterke beweging op die tijdens de verkiezingen vooral haar macht laat zien, in plaats van de verkiezingen als het enige moment van actie te zien en parlementaire politiek als het enige podium. Door duurzame politieke campagnes op te zetten kunnen we een cruciale bijdrage maken in het landschap van linkse politiek, die nu gedomineerd wordt door NGOs en enkel op electoralisme gefocuste partijen. De al opgerichte landelijke netwerken en lokale werkgroepen kunnen het begin zijn van meer uitgewerkte, landelijke interventies die de bestaande actoren en organisaties in de sociale bewegingen bij elkaar brengen en socialistische analyse bij die verschillende linkse strijdterreinen naar voren brengen.

Deze combinatie van het ontwikkelen van eenheid, een gezamenlijke politieke werking, en het verder uitbouwen van politieke discussie zal uiteindelijk leiden tot het creëren van onderling vertrouwen tussen de verschillende deelnemers, een onderling vertrouwen wat meer dan eens ver te zoeken is op links. Op deze manier kunnen wij de impasse op links doorbreken en uitgroeien tot een politieke partij.
Toelichting:
Zie ons wijzigingsvoorstel pagina 6, van regel 4 tot 28

ondersteuning wijzigingsvoorstel 13
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 17, van regel 16 tot regel 17
Indiener: Andrew Ammerlaan
Ondersteund door: Joana Zandee
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-40
de redactiecommissie is voornemens dit wijzigingsvoorstel over te nemen.
Oorspronkelijke tekst:
Daar waar mogelijk en wenselijk is de netwerken bij die discussies en ontwikkeling van de campagnes te betrekken.
Wijzigingsvoorstel:
Daar waar dit mogelijk en wenselijk is dienen de netwerken bij de discussies en ontwikkeling van campagnes betrokken te worden.
Toelichting:
Dit is enkel een tekstuele verbetering zonder politieke inhoud, laten we daarom niet onze tijd verspillen door erover te stemmen en deze gewoon overnemen.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 40
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 17, van regel 32 tot regel 33
Indiener: Andrew Ammerlaan
Ondersteund door: Joana Zandee
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-41
de redactiecommissie is voornemens dit wijzigingsvoorstel over te nemen.
Oorspronkelijke tekst:
Van belang is ook om te leren van elkaars ervaringen, grotere afdelingen om te helpen.
Wijzigingsvoorstel:
Van belang is ook om te leren van elkaars ervaringen, grotere afdelingen kunnen kleinere afdelingen helpen.
Toelichting:
Dit is enkel een tekstuele verbetering zonder politieke inhoud, laten we daarom niet onze tijd verspillen door erover te stemmen en deze gewoon overnemen.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 41
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 17, van regel 37 tot regel 38
Indiener: Andrew Ammerlaan
Ondersteund door: Joana Zandee
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-42
de redactiecommissie is voornemens dit wijzigingsvoorstel over te nemen.
Oorspronkelijke tekst:
Het nieuwe bestuur gaat, in samenwerking met lokale groepen, mensen die zich hebben opgegeven als lid maar nog of niet meer actief zijn, benaderen.
Wijzigingsvoorstel:
Het nieuwe bestuur gaat, in samenwerking met lokale groepen, mensen die zich hebben opgegeven als lid maar nog niet of niet meer actief zijn benaderen.
Toelichting:
Dit is enkel een tekstuele verbetering zonder politieke inhoud, laten we daarom niet onze tijd verspillen door erover te stemmen en deze gewoon overnemen.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 42
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 18, van regel 11 tot regel 12
Indieners: Robby Bender en Willem Gloudemans
Ondersteund door: Mark de Bokx
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-56
Oorspronkelijke tekst:
Op dit moment hebben we drie netwerken om ons optreden in de bewegingen en acties vorm te geven. Dat zijn klimaat, internationaal en vrede, en wonen.
Wijzigingsvoorstel:
Schrappen
Toelichting:
Wij denken niet dat we zo stellig kunnen zeggen dat dit de enige plekken zijn waar we aanwezig zijn.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 56
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 18, van regel 19 tot regel 20
Indiener: Joana Zandee
Ondersteund door: Andrew Ammerlaan
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-7
Oorspronkelijke tekst:
Er zijn twee belangrijke politieke onderwerpen waarvoor we op dit moment nog geen netwerk hebben. Dat zijn antiracisme en vrouwen/feminisme.
Wijzigingsvoorstel:
Er zijn twee belangrijke politieke onderwerpen waarvoor we op dit moment nog geen 20 netwerk hebben. Dat zijn antiracisme en feminisme.
Toelichting:
Feminisme betreft niet enkel vrouwen, het betreft iedereen die door het patriarchaat getroffen wordt. Dat betreft ook mannen en non-binaire personen. Het idee dat feminisme alleen voor vrouwen en door is is een verouderd idee, feminisme is juist iets waar we als gehele socialistische beweging voor moeten strijden. Onder het kopje feminisme en zelf-emancipatie in het eerste deel van dit stuk werd immers nog benoemd dat “Recht doen aan al deze achtergestelde groepen is een belangrijke taak voor socialisten.”

ondersteuning wijzigingsvoorstel 7
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 18, van regel 20 tot regel 27
Indieners: Robby Bender en Willem Gloudemans
Ondersteund door: –
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-57
Oorspronkelijke tekst:
Het is belangrijk dat die er gaan komen, maar zonder dat we dat forceren. Ook hier kunnen we beginnen met het inventariseren van welke leden al actief zijn in deze bewegingen en hen te vragen wat zij nodig hebben. Vooral in de eerste fase van ons bestaan zullen onze middelen beperkt zijn. Keuzes omtrent op welke gebieden we actief gaan zijn, en hoe we dit vorm gaan geven, zal gedeeltelijk afhangen van waar bestaande leden al actief zijn. We moeten vermijden dat deelname aan netwerken van de Socialisten mensen hindert bij hun activisme (omdat het bijvoorbeeld te veel tijd kost)
Wijzigingsvoorstel:
Het is belangrijk dat die er gaan komen. Ook hier kunnen we beginnen met het inventariseren van welke leden al actief zijn in deze bewegingen en hen te vragen wat zij nodig hebben. Ondanks dat in de eerste fase van ons bestaan onze middelen beperkt zullen zijn is het belangrijk om in deze gebieden actief te zijn en daar in te investeren. We moeten echter wel vermijden dat niet-witte en niet-mannelijke kameraden naar deze projecten gedelegeerd worden om onze aanwezigheid in deze bewegingen draaiende te houden, en we zo hun perspectieven verliezen in andere gebieden.
Toelichting:
Het punt van je organiseren in een groter verbond is dat we beter te werk kunnen gaan dan als we ons allemaal los op activisme storten. Door samen te coördineren kunnen we realiseren dat mensen die normaal niet in feminisme of anti-racisme actief zouden zijn dat wel zijn omdat het beter blijkt voor de beweging. Daarnaast kunnen we moeilijk verwachten dat kameraden die zich bezig willen houden met deze onderwerpen zich ooit bij ons aansluiten als onze aanwezigheid in deze bewegingen totaal gebrekig is.
De tekst zoals hij er nu staat klinkt een beetje als een excuus om ons niet in deze bewegingen te mengen, terwijl de beste tijd om ons in deze bewegingen te mengen al in het verleden ligt.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 57
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 18, van regel 44 tot regel 45
Indiener: Andrew Ammerlaan
Ondersteund door: Joana Zandee
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-43
de redactiecommissie is voornemens dit wijzigingsvoorstel over te nemen.
Oorspronkelijke tekst:
Om die redenen willen ook we gekozen worden in de vertegenwoordigende organen.
Wijzigingsvoorstel:
Om die redenen willen we dan ook gekozen worden in de vertegenwoordigende organen.
Toelichting:
Dit is enkel een tekstuele verbetering zonder politieke inhoud, laten we daarom niet onze tijd verspillen door erover te stemmen en deze gewoon overnemen.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 43
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 18, regel 45 tot pagina 19, regel 1
Indiener: Andrew Ammerlaan
Ondersteund door: Joana Zandee
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-44
de redactiecommissie is voornemens dit wijzigingsvoorstel over te nemen.
Oorspronkelijke tekst:
Bovendien kunnen we daar de stem vertegenwoordigen voor de onderdrukten en degenen die opkomen voor hun belangen door
actie te voeren of protesten te organiseren.
Wijzigingsvoorstel:
Bovendien kunnen we daar de stem vertegenwoordigen van de onderdrukten en degenen die opkomen voor hun belangen door
actie te voeren.
Toelichting:
Dit is enkel een tekstuele verbetering zonder politieke inhoud, laten we daarom niet onze tijd verspillen door erover te stemmen en deze gewoon overnemen.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 44
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 19, van regel 20 tot regel 31
Indiener: Johannes Bongers
Ondersteund door: –
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-1
Oorspronkelijke tekst:
De website en de sociale media zijn belangrijke middelen om onze standpunten bekend te maken en meer mensen te bereiken. We kunnen dat op verschillende manieren gaan uitvoeren. Hoe we dat precies gaan doen, hoe ver we daar in gaan, moeten we de komende periode beter uitwerken. Net zoals voor scholingen en werk in sociale bewegingen, moet het bestuur een inventarisatie maken van wat er is mogelijk qua het produceren van artikelen, commentaar en uitbouw van een social media profiel.
Het liefst krijgt sociale media een eigen werkgroep. Leden daarvan hoeven niet per se lid van het landelijk bestuur te zijn, maar moeten hier natuurlijk wel nauw mee overleggen.
In eerste instantie zal de prioriteit moeten liggen bij het promoten van de naamsbekendheid van de Socialisten, onze standpunten en onze eigen activiteiten. Het ontwikkelen van een eigen huisstijl moet zo snel mogelijk vorm krijgen.
Wijzigingsvoorstel:
Socialisten zijn zich bewust hoe individuele mensen en groepen door sociale technologie worden bewerkt om tegen hun eigen belang in veel uit de VS afkomstige platforms succesvol te maken. Deze bedrijven maken jaarlijks meer winst dan hele continenten. Socialisten realiseren zich dat met het ‘kapen’ van het begrip ‘sociaal’ (social) deze ondernemingen en toepassingen onze internationale strijd ernstig bemoeilijken. Natuurlijk blokkeren wij de technologieën die mentaal en sociaal tot catastrofes leiden (zie de film The Social Dilemma). Deze technologieën zijn ook verantwoordelijk voor de epistemologische crisis van kennis en waarheid en moeten daarom met vuur en zwaard bestreden worden. Deze technologieën wakkeren racisme en ongelijkheid aan en socialisten zullen ook de kunstmatige intelligentie systemen die door overheden en bedrijven worden ingezet om mensen en groepen te profileren en tegen elkaar op te zetten actief blokkeren.
Toelichting:
Kan me niet voorstellen dat we sociale media gaan toepassen. Wel uit de NAVO maar niet van Twitter, Facebook, Instagram of TikTok? We moeten juist de aandacht zoeken met dat we ons hiermee juist NIET inlaten.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 1
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 19, van regel 24 tot regel 26
Indiener: Andrew Ammerlaan
Ondersteund door: –
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-45
de redactiecommissie is voornemens dit wijzigingsvoorstel over te nemen.
Oorspronkelijke tekst:
Net zoals voor scholingen en werk in sociale bewegingen, moet het bestuur een inventarisatie maken van wat er is mogelijk qua het produceren van artikelen, commentaar en uitbouw van een social media profiel.
Wijzigingsvoorstel:
Net zoals voor scholingen en werk in sociale bewegingen, moet het bestuur een inventarisatie maken van wat er mogelijk is qua het produceren van artikelen, commentaar en uitbouw van een social media profiel.
Toelichting:
Dit is enkel een tekstuele verbetering zonder politieke inhoud, laten we daarom niet onze tijd verspillen door erover te stemmen en deze gewoon overnemen.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 45
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 19, toevoeging na regel 39
Indiener: Michel Eggermont
Ondersteund door: Abel Janssens, Alex de Jong, Andrew Ammerlaan, Basten Jager, Davey Essers, Gijs Marteau, Joana Zandee, Julius van der Sloot, Niels Otterman, Olaf Kemerink, René Spiegels, Ron Aardenburg, Ronahi Gürbüz, Rosa Heinen, Rene Spiegels, Senna Turksema, Sophie Wiedijk, Splinter Suidman, Ties van den Bogaard, Willem Gloudemans, William van den Heuvel
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-2
Wijzigingsvoorstel:

Motie “De toekomst is ROOD”

De conferentie van Socialisten.org, in Utrecht bijeen op 25 september 2022 bij de bespreking van het stuk “De opbouw van de Socialisten”

Overwegende dat

 • een belangrijke belemmering bij de ontwikkeling van activiteiten van ROOD haar gebrek aan inkomsten is;
 • vanaf maart 2023 meer dan één derde van haar vaste inkomsten weg valt;
 • het niet te verwachten is dat een jongerenorganisatie volledig haar eigen inkomsten kan opbrengen zonder de ondersteuning van (kapitaalkrachtigere) ouderen;
 • het voortbestaan van de socialistische jongerenorganisatie ROOD essentieel is voor de socialistische beweging en Socialisten.org in het bijzonder;
 • de verschillende lokale werkgroepen en verenigingen van Socialisten.org zwaar leunen op de inzet van ROOD-leden;
 • er in het stuk “De opbouw van de Socialisten” veel ambities worden aangegeven voor de nieuwe landelijke vereniging zonder prioriteiten aan te geven;

Spreekt uit dat

 • het gegarandeerde voortbestaan van de socialistische jongerenorganisatie ROOD voor de nieuwe landelijke organisatie Socialisten.org de hoogste prioriteit heeft;
 • Socialisten.org daarom zal bijdragen aan een solide financiële basis voor ROOD
 • Socialisten.org daarom ook voor de opbouw van de organisatie niet te veel moet leunen op kaderleden van ROOD
 • voor de concrete invulling van bovenstaande prioriteiten goed overleg met het ROOD-bestuur noodzakelijk is.

Toelichting:
Zie overwegingen

ondersteuning wijzigingsvoorstel 2
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 19, toevoeging na regel 39
Indiener: Erik Meijer
Ondersteund door: Alex de Jong, Bram Jumelet, Cees Bood, Joana Zandee, Paul Mepschen, Mark de Bokx
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-3
Wijzigingsvoorstel:

Motie inzake het verkennen van de verstandhouding tussen De Socialisten en BIJ1.

De eerste conferentie van De Socialisten, bijeen op 25 september 2022 in Utrecht,

Overwegende dat:

 • Van de op dit moment parlementair vertegenwoordigde partijen BIJ1 meer dan anderen raakvlakken heeft met De Socialisten,
 • Dat de belangrijkste overeenkomsten bestaan uit steun aan de strijd van emancipatiebewegingen van mensen in een achtergestelde positie, betrokkenheid bij antiracisme, feminisme, milieubeweging en woonbeweging, kritiek op het kapitalisme, afkeer van de NATO en de overkomst van voormalige SP-leden,  
 • Dat de belangrijkste verschillen bestaan uit wat wij zien als een sterke oriëntatie van BIJ1 op alleen verkiezingsdeelname, het ontbreken van een socialistische einddoelstelling, het ontbreken van een worteling in de brede arbeidersbeweging, de zwakte van plaatselijke afdelingen en het uitblijven van een interne debatcultuur over verdere stappen vooruit,    

Draagt het te verkiezen landelijk bestuur op om de komende tijd te verkennen in hoeverre gezamenlijk optrekken van De Socialisten en BIJ1 kan bijdragen tot versterking van de strijd voor gezamenlijk nagestreefde doelstellingen en op welke manier we samen stappen vooruit kunnen zetten. Van de resultaten van dit overleg wordt zo mogelijk reeds verslag gedaan aan onze 2e landelijke conferentie.

Toelichting:
Het lijkt aantrekkelijk om nu alles in te zetten op de organisatorische en financiële opbouw van een eigen organisatie en het in dit stadium vooral niet te willen hebben over onze raakvlakken met anderen. Toch zullen we in de praktijk vooral worden geconfronteerd met de vraag waarom we die eigen organisatie zo ontzettend hard nodig vinden. Wij worden niet alleen genoodzaakt om voortdurend uit te leggen waarom we ons niet konden handhaven als linkervleugel binnen de SP maar ook waarom wij geen haast maken om ons aan te sluiten bij BIJ1. Al enkele jaren stromen mensen uit de linkervleugel van de SP individueel door naar BIJ1; dit geldt zelfs voor hun huidige partijvoorzitter Rebekka Timmer. Ook sommige van onze leden hebben zichzelf individueel al aangemeld als lid van BIJ1. Hoe meer wijzelf zwijgen over die overlap, hoe meer de met ons sympathiserende SP-leden, voormalige SP-leden en in ons geïnteresseerde buitenstaanders ons daarover vragen zullen blijven stellen. Dit probleem kunnen we alleen oplossen door open en eerlijk het gesprek aan te gaan met partijbestuur en kamerfractie van BIJ1. Dan kunnen we samen vaststellen hoe dichtbij of hoe ver we van elkaar af staan, zonder dat wij verdacht kunnen worden van geheimzinnige pogingen tot infiltratie in hun organisatie. Onze huidige verhouding tot BIJ1 lijkt een beetje vergelijkbaar met wat ruim 20 jaar geleden de verhouding was tussen SAP en SP. De SP ontwikkelde zich toen tot de meest linkse kracht in de Tweede Kamer en nam daarmee de groeikansen weg voor anderen die op een wat andere wijze zoiets voor zichzelf hadden gewild. Nu lijkt BIJ1 zich te ontwikkelen tot zo’n meest linkse kracht in de Tweede Kamer, maar voornamelijk beperkt tot het gebied van antiracisme, ‘woke’ en handelen vanuit de ervaringen van nazaten van tot slaaf gemaakten. Met het huidige recept en de huidige doelgroep heeft die partij geen grote groeikansen in kringen van antikapitalisten met andere aandachtspunten. Daarom kan het in haar eigenbelang zijn om zich te verbinden met wat voorheen de linkervleugel van de SP was. Die open discussie moeten we met ze durven aangaan.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 3
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 19, toevoeging na regel 39
Indiener: Erik Meijer
Ondersteund door: –
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-4
Wijzigingsvoorstel:

Motie inzake versterking van de Nederlandse inbreng binnen links in Europa.

De eerste conferentie van De Socialisten, bijeen op 25 september 2022 in Utrecht,

Overwegende dat:

 • De EU zich ontwikkelt tot een steeds belangrijker strijdperk tussen arbeid en kapitaal, waar veel beslissingen worden genomen die van groot belang zijn voor vakbeweging, milieubeweging, dierenwelzijnsbeweging, consumentenbescherming, vredesbeweging en vele andere op verandering naar links gerichte bewegingen,
 • Rondom Europese wetgeving, geldstromen, aanbestedingsverplichtingen, bewapening, klimaat en internationaal opererende bedrijven veel landgrensoverschrijdende buitenparlementaire strijd plaatsvindt, die kan worden ondersteund door de een versterkte inbreng van links in het Europees Parlement,
 • In onze Europese buurlanden actieve partijen die een overgang van kapitalisme naar socialisme willen bewerkstelligen hun krachten hebben gebundeld in de samenwerkingsverbanden ‘European Left’(partijenkoepel) en ‘The Left in the European Parliament’ (gezamenlijke fractie),
 • Sinds 2019 in die grote meest linkse fractie in het Europees Parlement een socialistische inbreng vanuit Nederland ontbreekt, waardoor daarin toen alleen de Partij voor de Dieren vertegenwoordigd bleef,
 • Het wenselijk is om bij de volgende verkiezingen in 2024 een zo sterk mogelijke Nederlandse afvaardiging in die gezamenlijke linkse fractie te bewerkstelligen,
 • Naast onszelf ook Partij voor de Dieren, BIJ1 en SP geïnteresseerd kunnen zijn in het tot stand brengen van zo’n sterke afvaardiging,

Draagt het te verkiezen landelijk bestuur op om de komende tijd in samenspraak met betrokken anderen te verkennen in welke mate gezamenlijke inspanningen bij de euroverkiezingen in 2024 kunnen leiden tot een kwantitatieve en kwalitatieve versterking van de Nederlandse inbreng in ‘The Left in the European Parliament’.

Toelichting:
Verkiezingen over twee jaar lijken misschien iets waaraan we beter geen aandacht kunnen besteden, mede omdat wijzelf op eigen kracht waarschijnlijk niet in staat zullen zijn om daarbij zetels te behalen. Het dan indienen van een eigen kandidatenlijst met alleen het doel om zo de aandacht op onszelf te vestigen is niet erg zinvol. Maar volledig ontbreken bij die verkiezingen of vrijblijvend oproepen om op een in onze ogen meest verwante lijst te stemmen geeft ons geen invloed op wat er na die verkiezingen verder gebeurt en draagt ook niet bij aan het samen kunnen optrekken met gelijkgezinden in onze buurlanden.

Er bestaan slimme manieren van deelname door kleinere partijen. Zo lukte het in het verleden alleen aan gezamenlijke lijsten PSP-CPN-PPR-EVP (en SGP-GPV-RPF) om er zetels te oogsten. Wij kunnen de strijd voor een ander Europa vooruit helpen door samen met anderen een nieuw initiatief van de grond te trekken. In andere Europese landen waren nieuwe initiatieven tot samenwerking bij EP-verkiezingen de aanzet tot ook binnenlandse versterking van de daaraan deelnemende partijen en groepen. Als wij de katalysator zijn die anderen bijeenbrengt en meer perspectief biedt bewijzen we onze toegevoegde waarde binnen links in Nederland. Zo brengen wij onze internationale strijd tegen het kapitalisme op een hoger niveau.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 4
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam

Pagina 19, toevoeging na regel 39
Indiener: John Cozijn
Ondersteund door: –
https://socialisten.org/wijzingsvoorstellen/#wijzigingsvoorstel-63
Wijzigingsvoorstel:

Motie “Koers naar een nieuwe partij”

De conferentie van De Socialisten, bijeen op 25 september 2022 in Utrecht,

Overwegende dat:

 • De maatschappelijke omstandigheden – eenzijdige klassenoorlog door het kapitaal, systeemcrisis van het kapitalisme, dreigende klimaatcatastrofe, groei van extreemrechts en neofascisme – een nieuwe socialistische partij dringend noodzakelijk maken,
 • Op dit moment in Nederland een op alle terreinen actieve partij ontbreekt die streeft naar de daadwerkelijke overgang van het kapitalisme naar een socialistische democratie, terwijl zulke partijen wel bestaan in andere Europese landen,
 • We op basis van het koersdocument, de organisatieresolutie en de programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht al een stevige en radicale basis voor eenheid hebben,
 • Het in belang is van de stabiliteit en de groei van De Socialisten, waaronder de samenwerking met ROOD, om zo snel indien mogelijk partij te worden.
 1. Toe te werken naar een partij met socialistische doelstellingen waarvan het buitenparlementaire en parlementaire werk gericht is op machtswisseling en maatschappijverandering,
 2. Daarbij uit te gaan van een goed samenspel met alle buitenparlementaire bewegingen die streven naar maatschappijverbetering en naar belangenbehartiging in antikapitalistische richting,
 3. Te streven naar samenwerking met alle sociale en politieke bewegingen die streven naar progressieve verandering en het versterken van socialistische en antikapitalistische krachten in deze bewegingen.
 4. Een ledenwervingscampagne te starten, gericht op het interesseren van iedereen die de strijd tegen het kapitalisme en voor het socialisme belangrijk vindt,
 5. Te bouwen aan een volwaardige landelijke organisatie en naast de algemene uitgangspunten in document I ook een actieprogramma voor de komende jaren vast te stellen gebaseerd op het koersdocument en de programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van Democratisch Socialisten Amsterdam, Socialisten 010 en Socialisten Utrecht,
 6. De jongerenorganisatie ROOD uit te nodigen om mee te werken aan de koers naar die partij voor de gemeenschappelijke strijd voor het socialisme en als jongerenorganisatie deel uit te gaan maken van die partij wanneer het zover, waarbij de partij de autonomie van ROOD respecteert.
 7. De bestaande plaatselijke verenigingen Democratisch Socialisten Amsterdam, Socialisten Utrecht en Socialisten 010 alsmede de inmiddels ontstane regionale netwerken in andere delen van het land uit te nodigen om mee te werken aan de koers naar die partij en er onderdeel van te worden als het zover is.
 8. Ons de komende tijd te presenteren als – landelijke – organisatie en ons optreden als partij te starten vanaf het moment dat een volgende conferentie conclusies heeft getrokken met betrekking tot het functioneren van de landelijke organisatie, de ledenwerving, de statuten,  het programma voor de komende jaren, en de succesvolle afronding van de fusie.

Het nieuwe landelijke bestuur zal op basis van de discussie en besluiten op de conferentie bepalen wat de prioriteiten worden in overeenstemming met de mogelijkheden van de organisatie. In de teksten van de conferentie zal het woordgebruik worden aangepast. Daar waar sprake is van de situatie in de toekomst en het van toepassing is blijft het woord partij staan, daar waar we het hebben over de huidige situatie en de komende periode zal partij worden vervangen door – landelijke – organisatie.
Toelichting:
Door deze motie kunnen we duidelijkheid krijgen in waar we staan in deze discussie en hoe we daar de komende periode vorm aan kunnen gaan geven. Daarbij wordt rekening gehouden met onze huidige situatie en met de verschillende standpunten in De Socialisten. We zijn de komende periode geen partij in oprichting, maar een – landelijke – organisatie en een volgende conferentie zal beslissen of we zover zijn dat we ons als partij kunnen beschouwen. Een volgende conferentie betekent niet persé de volgende conferentie, maar we streven naar zo snel indien mogelijk. We karakteriseren ons de komende periode als organisatie of landelijke organisatie, beiden kunnen worden gebruikt.
Het betekent ook dat we de discussie over wenselijkheid en mogelijkheid van een partij kunnen voortzetten, want daar bestaan nog verschillende standpunten over. Met het koersdocument, het organisatiedocument en de programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van DSA, Socialisten 010 en Socialisten Utrecht is er een bredere basis voor eenheid – zie mijn bijdragen in bundel twee – dan de vier punten van het Communistisch Platform, die daar wel in zijn opgenomen. We kunnen dus naar die bredere eenheid streven en dat verwerken in een actueel programma. En toewerken naar een socialistische partij voor de maatschappelijke problemen waar we nu mee geconfronteerd worden. Dat is hard nodig en geeft meer kans op een stabiele partij dan het langer uit te stellen en te streven naar vergaande programmatische eenheid. De kans dat het uit elkaar valt is dan groter. Socialisten 010 werkt feitelijk gezien al twintig jaar samen. Eerst als kritische afdeling in de SP, nu als lokale groep bestaande uit verschillende stromingen en mensen met een verschillende achtergrond. Dat is ons voorbeeld om ook op landelijk niveau te gaan realiseren.

ondersteuning wijzigingsvoorstel 63
Wil je dit voorstel mede ondersteunen?
Naam
Naam
voornaam
achternaam